رشته های گروهرشته های مرتبط با گروه کامپیوتر

   کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مشاهده راهنمای آموزشی)

  کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (مشاهده راهنمای آموزشی )

  کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات (مشاهده راهنمای آموزشی )

  کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (مشاهده راهنمای آموزشی )

  کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- سخت افزار (مشاهده راهنمای آموزشی )

   کارشناسی ناپیوسته ICT (مشاهده راهنمای آموزشی )

  کاردانی ناپیوسته سخت افزار (مشاهده راهنمای آموزشی )

  کاردانی پیوسته نرم افزار (مشاهده راهنمای آموزشی )

 

برای دانلود (مشاهده راهنمای آموزشی ) بر روی رشته مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه ...  save target as

 را بزنید