رشته های گروهرشته های تحصیلی مرتبط با گروه حقوق

1- کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا (راهنمای آموزشی )

2- کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی (راهنمای آموزشی )

3- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (راهنمای آموزشی )

4- کارشناسی پیوسته حقوق (راهنمای آموزشی )

5- کارشناسی  پیوسته علوم قضایی _(راهنمای آموزشی)

برای دانلود (مشاهده راهنمای آموزشی ) بر روی رشته مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه ...  save target as

 را بزنید