تربیت بدنینتایج بازیهای فوتسال دانشجویی آذر 93

   

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی در روز اول

  روز پنجشنبه 13 آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول : پدیدگان 0 ............................................واتاشان 1

  بازی دوم : عمران 91 B 0 .........................................پرسپولیس محدث 1

  بازی سوم : زنده یاد فرهاد کریمی 1 ............................. اخراجیها ساعت 2

  بازی چهارم : شهدای چمستان 0 ................................. کاسپین 6

  بازی پنجم : مهندسی صنایع 90 1 .................................... شرکت مهندسی یوسفیان 0

  بازی ششم : عمران 91 2 A ....................................... منتخب مهندسین 0

  بازی هفتم : شهید صفاری 6 .................................... انتشارات 5 ( ضربات پنالتی )

  بازی هشتم : cpu 5 ........................................... پدیده 2 (ضربات پنالتی )

 

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز سه شنبه 18 آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول : ستارگان 1 ............................................واتاشان 5

  بازی دوم : عمران 91 B 0 . .........................................پدیدگان 3

 

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز پنجشنبه 20 آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول : زنده یاد فرهاد کریمی 4 .......................................شهدای چمستان 1

  بازی دوم : تیم نور 6 .................................................... اخراجیها 5 ضربات پنالتی

  بازی سوم : اتحاد علامه محدث 4 ...................................... مهندسی صنایع 0

  بازی چهارم : منتخب مهندسین 0....................................... شرکت مهندسین یوسفیان 4

  بازی پنجم : برنج حاج رمضان 1............................................. شهید صفاری 2

  بازی ششم : پدیده 0............................................................... انتشارات 3

  بازی هفتم : پرسپولیس 2...........................................................واتاشان 1 ضربات پنالتی

  بازی هشتم : پدیدگان 0............................................................... ستارگان 2

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز یکشنبه 23آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول : اتحاد 2 ......................................................... عمران a 3

  بازی دوم : انتشارات 2 ................................................. برنج حاج رمضان 4 ( ضربات پنالتی)

  بازی سوم : cpu 2 ............................................................. شهید صفاری 4

  بازی چهارم : واتاشان 4 ........................................................ ستارگان 5 ( ضربات پنالتی )

  بازی پنجم : تیم نور 3 ........................................................... کاسپین 4 ( ضربات پنالتی )

  بازی ششم : زنده یاد کریمی 3 ................................................. اخراجی ها 4 ( ضربات پنالتی )

  بازی هفتم : مهندسی صنایع 90 3 ................................................ مهندسی یوسفیان 0

 

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز سه شنبه 25 آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول : اخراجیها 2 ........................................................................نور 1

  بازی دوم : اتحاد 1 ........................................................................... صنایع 90 0

  بازی سوم : cpu 0.................................... .................................برنج حاج رمضان 3

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز پنجشنبه 27 آذر 1393

  سالن عباسا

 

  بازی اول: ستارگان 0................................................................... عمران A 2

  بازی دوم : اخراجیها 1 .................................................................. شهید صفاری 2

  بازی سوم : برنج حاج رمضان 1 .......................................................... کاسپین 2

  بازی چهارم : اتحاد 2.......................................................................پرسپولیس 0

 

 

  نتایج بازیهای فوتسال دانشجویی

  روز پنجشنبه 4 دی 1393

  (بازیهای نیمه نهایی)

  سالن عباسا

 

  بازی اول: اتحاد 1 ..................................................................... کاسپین 0

  بازی دوم : شهید صفاری 1 ............................................................. عمران A 2

 

  کمیته ورزشی و واحد تربیت بدنی دانشگاه علامه محدث نوری