اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی پزشکیاعضای هیات علمی و ....

       - دکتر مجیدآقابابائی

  - دکتر حمید ملکی زاده

  - دکتر سعید لسان

  - دکتر پویا ترک زاده

  - دکتر سودابه سلیمانی

  - دکتر الهام عطایی

  - دکتر امیر خانجانزاده

  - دکتر شهریار تمندانی

 - دکتر ابراهیم رحیم پور

  - مهندس محسن نژادخیرا... (دانشجوی دکتری)  (مدیرگروه )

  - مهندس فرامرز سلطان کریمی (دانشجوی دکتری)