واحد پشتیانی رایانهمعرفی واحد پشتیبانی رایانه

 

  فعالیت های و احد پشتیبانی رایانه:

  این پست جهت انجام امور مربوط به نظارت بر تعیین مشخصات فنی و نیز تهیه و خرید سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز، نظارت بر رفع خرابی و یا اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری، نظارت بــر بــه روز رســانی و نصب نرم افزارهای مخصوص شبکه  , سایت و رفع اشکالات سخت افزاری آن، تهیه گزارش شناخت حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمها و پیاده سازی نرم افزارهائی که در دانشگاه قابل تهیه می باشند و تهیه نسخه های پشتیبان از نرم افزارها را به منظور ارائه بخشی از خدمات مورد نیاز دانشگاه بر عهده دارد.

  اسامی و مدت مدیریت واحد پشتیبانی رایانه:

  - از تاریخ ۸۶/۱۲/۱  تا ۹۴/۱۱/۱: خانم کبری درویش با سمت مسوول خدمات پشتیبانی رایانه

  - از تاریخ ۹۴/۱۱/۱  تاکنون : آقای اکبر اکبری با سمت سرپرست خدمات پشتیبانی رایانه


 - نام ونام خانوادگی: سید مصطفی حسینی

  - مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

  - رشته تحصیلی: کامپیوتر - نرم افزار

  - مدارک تخصصی شامل:

  Cisco CCNA

  ICDL ۱,۲