اسامی ممتازیناسامی دانشجویان ممتاز رشته های مختلف موسسه در نیمسال دوم 88

  ممتازین 882 کاردانی حسابداری

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  توکلی-ابوالفضل

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  21

  18.43

  اصغری-معصومه

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  18

  17.14

  کاویان پور-محمد

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  21

  18.29

  خواجه حسینی-مریم

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  20

  17.99

  بلده یی-مریم

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  22

  19.61

  ترکی-اسلام

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  22

  19.09

  غلامی-سوری

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  18

  18.47

 

  ممتازین 882 کارشناسی اقتصاد

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  مرادی-ملیحه

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  22

  17.09

  متین-شهاب

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  19.5

  عابدیان-علی

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  18.62

  میرمطهری-سیده زهرا

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  18

  پارساجو-زبیده

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  19.1

  زحمتکش-محسن

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  18.07

  کیهانی-سجاد

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  17.84

  خجیرانگاس-فاضله

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  17.25

  نامی-روجا

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  21

  17.12

  یزدانی-عاطفه

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  19.76

  واحدی-محدثه

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  19.14

  حیدردخت سوستانی-زهره

 

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

 

  19

 

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی حسابداری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  یوسفیان-صبا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  18.98

  سام خانیانی-وحید

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  17

  17.41

  حاتمی-سارا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  19

  17.3

  حبیبی-نفیسه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  17

  18.41

  هادیان سیدمحله-سیده سمانه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.57

  پور باقر فرزقی-ایمان

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.25

  خدادادی-مرتضی

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  19

  18.12

  اسکندری-فاطمه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.96

  آقا جان اشکوری-امید

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.77

  ملکی-آذر

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  18.02

  روستائی-محمد

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  22

  17.91

  نادری نیا-زهرا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  22

  17

  ایرانشاهی-فاطمه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  19

  17

  اسکی-سعید

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  19.15

  ذبیحی-حمیدرضا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  17

  18.5

  محمودبابویی-فرشته

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  18.35

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی حقوق

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  جان احمدی-سمیه

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  17

  17.15

  حدادی-امید

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  19

  18.24

  کاظمیان-سحر

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  19

  17.53

  بلاغی اینالو-حامد

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  17.27

  راعی سئیج-غلامرضا

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  19.27

  رهنما-محمد

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  17.05

  جعفری-سجاد

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  17

  19.47

  دانشفر-مهدیه

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  19.05

  طالبی-سمیرا

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  19

  داودی اشلقی-اشکان

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  17.4

  موسوی-اشرف السادات

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  18.75

  فدایی لیما-فرشید

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  23

  18.53

  حسینی-سیدحسین

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  18.16

 

  ممتازین 882 مترجمی زبان انگلیسی

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  نوریان لالایی-حمید

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  19

  18.65

  زکی-سیده حمیده

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  18.53

  نجا ر صادقی-سمیرا

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.19

  نورنژاد-هادی

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.36

  فرجی پول-مریم

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  19.29

  آمالی امیری-فائزه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  18.62

  علی پور-ابوذر

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  18.09

  صادقپور-سودابه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  21

  17.88

  پاشازانوس-مرجان

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  19

  18.84

  امیرسلیمانی-ربابه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.56

  محمودی-عاطفه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.56

  گلریز تطفی- صدف

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  19

  17.84

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی مدیریت صنعتی

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  فقیه علی آبادی-محمدحسین

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  21

  19.6

  ایراندوست-مسیب

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  19

  18.82

  الهوئی-سمانه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  18

  18.39

  ازوجی-فرشید

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  22

  19.05

  فطرتی-ساناز

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  18.4

  فاضل-سمیه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  20

  18.25

  ملکی-مژگان

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  24

  19.63

  حسینی-سیده محدثه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  18.74

  اسداله ئی-زهرا

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  21

  18.38

  مشایخ حسینی-یاسر

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  19.61

  ابوالقاسمی-آزاده

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  19.35

  فضیلت-محسن

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  18

  18.58

  کفشگرجلودار-فاطمه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  20

  18.88

  حسینی-سیدزین العابدین

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  19

  17.84

  مقصودی رحیم ابادی-منا

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  22

  17.34

 

 

  ممتازین 882 ناپیوسته حسابداری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  یعقوبی-پروین

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  23

  19.39

  مرادی-طاهره

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  23

  19.22

  جوانمرد کردیانی-حسن

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  17

  19.09

  افتخاری سراجاری-آتیه

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  18.8

  خانعلی زاده-حمیدرضا

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  18.4

  نقی زاده-هادی

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  22

  18.3

  سپهری-کاملیا

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  17.85

  گرجی پور-سعید

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  17.68

  مقبلی گورجق-زیبا

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  19

  17.62

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  وفایی صفت-شیما

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  17

17.24

  رضوی ناچویی-یاسر

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  19

18.95

  سیفی-آرام

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  17

18.74

  خزائی پول-سارا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  19

18.58

  شکری-مرتضی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  18

18.78

  نیازی-اکبر

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  19

17.3

 

 

  ممتازین 882 مهندسی منابع طبیعی - شیلات ،تکثیر وپرورش آبزیان

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  جدید فرد-علی

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  22

  18.77

  رجب زاده-زهرا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  19

  18.7

  مقصودی-سونا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  19

  18.5

  جعفری کلیجی-آلیکا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  17

  جعفری-فرزانه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  18.1

  غفاری چراتی-الناز

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  18.07

  صمدی-تارا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  18.06

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  خالقی-حمید

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  19

18.79

  شربتی-ابراهیم

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  23

18.73

  احمدی همابادی-ابوالفضل

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  18

18.69

  سلیمیان-محسن

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  20

17.7

 

 

  ممتازین 882 رشته کاردان فنی برق - الکترونیک

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  کوزه گرکالجی-زهرا

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی برق-الکترونیک

  19

17.37

  اسلامی-علی اکبر

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی برق-الکترونیک

  17

18.65

  نقیبی نیرسی-سیدقاسم

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی برق-الکترونیک

  19

17.24

 

 

  ممتازین 882 رشته کاردانی عمران

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  قدرتی-آرمان

 

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

 

  20

 

  17.5

 

 

 

  ممتازین 882 رشته کاردانی معماری

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  عبداللهی امانی-هاله

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  22

  19.41

  دریانی-منیره

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  21

  17.86

  شفائی-آزاده

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  20

  17.8

  شیرین- زهرا

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  20

  17.15

  محسنی-نسترن

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  20

  17.1

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته عمران

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  جباری شیادهی-سیداصغر

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  20

  17.91

  اسدی حمید

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  24

  17.19

  علا-علی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  19

  17.82

  جابری حسن ابادی-ابوالفضل

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  19

  17.34

  مسعودیان-سهیلا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  19

  17.18

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته معماری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  قاسمی پیربلوطی-مینا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  18

  18.17

  فتحی-زهرا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  18

  17.64

  صیادی-پویا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  20

  17.55

  حسین تهرانی-فاطمه

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  20

  18.93

  دوگر- مریم

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  19

  18.37

  دمرچلی-شیرین

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  18

  18.36

  سالاریان-هما

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  19

  17.92

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  الغوثی-دنیا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری (جنگلداری)

  19

  17.36

  نوبهارقزلجه میدان-سودابه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری (جنگلداری)

  19

  17.16

  براری-مهران

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری (جنگلداری)

  19

  17.13

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  مرادی-آذر

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  17

  18.69

  علی محمدی-زهره

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.64

  میر رضائی ساروی-سیده ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  17

  18.57

  محمدی حسن آبادی-اسماءالسادات

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.15

  کاسه گر-فاطمه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.59

  پور علی اشکلک-محدثه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.56

  سام دلیری-ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  19

  18.45

  پارسا مهر-کوشا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  22

  18.06

  جباری زیدهی-جواد

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.57

  طالبی سنگدهی-سیده سمیرا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.25

  صالحی گیلاندهی-سپیده

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  19

  18.21

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  خاکپور-مسعود

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  21

  18.93

  کریمی-محمد

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  20

  18.64

  انگورج تقوی-ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  17

  18.44

  کوه فر محسن

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  18

  17.72

  کیان-حسین

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  20

  17.43

  جورشعبانی-علی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  20

  17.73

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  رضایی-هادی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  21

  18.67

  روحی طواف-نرگس

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  20

  18.59

  شکوری مقدم-فاطمه

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  20

  17.95

  سجادی منش-سهراب

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  21

  18.55

  مهانیان خامنه فرزاد

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  19

  18.39

  ابراهیمی-ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  18

  17.86

  فولادی پناه-توحید

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  19

  18.26

  صدیقی-مرجان

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  20

  17.05

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی معماری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  درویش-مرضیه

  فنی و مهندسی

  مهندسی معماری

  17

  18.91

  علی زاده گلدیانی- بهنام

  فنی و مهندسی

  مهندسی معماری

  18

  18.53

  علوی-سیده مهسا

  فنی و مهندسی

  مهندسی معماری

  17

  18.43