اسامی ممتازینلیست دانشجویان ممتاز در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

.

شماره دانشجویی

نام خانوادگی و نام

ترم ورود

معدل نیمسال

مقطع

ترم تحصیلی

رشته

تعداد واحد

 اخذدرترم

تعداد واحد

گذرانده ترم

93120141003

امیری - هدیه

931

19.81

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

12

12

اول

93120141013

دیوسالار-شیوا

931

19.17

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

9

9

دوم

93120141018

سفری-سیده مهسا

931

19.17

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

9

9

دوم

93120141038

هادی قلعه جوقی-سیده زهرا

931

19.17

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

9

9

دوم

93120221036

مشایخ بخشی-الهه

931

19.2

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

12

10

اول

93120221028

قدرتی-ارزو

931

19.1

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

دوم

93120222004

اسمعیل زاده قمی-محمدامین

931

19

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

سوم

94120221112

کاظمیان-ماریه

941

19.6

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

اول

94120221026

شهابی-فاطمه

941

19.5

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

دوم

94120422009

امیری-امین

941

19.17

کارشناسی ارشد

941

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

12

9

اول

94120421019

حسن زاده-فرناز

941

19.08

کارشناسی ارشد

941

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

12

9

دوم

94120551004

اسلامی-مهسا

941

19.33

کارشناسی ارشد

941

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

9

9

اول

94120552007

پورامین امیری-یوسف

941

19

کارشناسی ارشد

941

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

9

9

دوم

.

شماره دانشجویی

نام خانوادگی و نام

ترم ورود

معدل نیمسال

مقطع

ترم تحصیلی

رشته

تعداد واحد اخذدرترم

تعداد واحد گذرانده ترم

رتبه

91130191045

حسینی-شهربانو

911

18.79

کارشناسی

941

حسابداری

23

23

اول

91130191031

جلیلوند-مهسا

911

18.63

کارشناسی

941

حسابداری

18

18

دوم

91230191012

پاشاپور-ام کلثوم

912

18.39

کارشناسی

941

حسابداری

21

21

اول

91230192004

محمد زاده-میثم

912

18.76

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

دوم

93130191102

مقصودی-مرضیه

931

18.53

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

سوم

93130191103

مقصودی-مریم

931

18.73

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

دوم

93130192003

اجرپی-مزدک

931

19.2

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

اول

93230191002

خاکپور-پوران

932

18.79

کارشناسی

941

حسابداری

19

19

اول

94130191022

سیف-زینب

941

18.88

کارشناسی

941

حسابداری

18

18

اول

90130102100

نصیری-سعید

901

18.19

کارشناسی

941

حقوق

18

18

اول

92130101015

بور-الهام

921

18.3

کارشناسی

941

حقوق

22

20

اول

93230101005

رضایی - افسانه

932

18.23

کارشناسی

941

حقوق

20

20

اول

94130101029

دیوسالار-سپیده

941

18.32

کارشناسی

941

حقوق

19

19

اول

90130201079

فلاح-مهسا

901

18.72

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

17

17

اول

91130201124

یوسفی فرد-رویا

911

18.75

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

20

18

سوم

91130201102

محمدی فر-معصومه

911

18.85

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

17

17

دوم

91130201105

ملاباقری سقزچی-فاطمه

911

19.25

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

22

22

اول

93130202014

سعیدی ساعدی-محمد

931

19.65

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

18

18

اول

94130201010

رویانی-زهرا

941

19.18

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

17

17

اول

91130221092

نائیج ونوش-اسیه

911

19.11

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

سوم

91130221090

نائیج-زهرا

911

19.17

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

دوم

91130221036

خاکپور-مژگان

911

19.22

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

91130221047

رمضانی خواه- مریم

911

19.22

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

92130221027

درویش صفت-یاسمن

921

18.25

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

20

20

سوم

92130221011

بور-فاطمه

921

18.33

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

20

18

دوم

92130221008

پارساجو- زینب

921

19.78

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

92230222001

ناصری-امیرحسین

922

18.89

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

93130221021

رضازاده-زهرا

931

18.33

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

سوم

93130222007

پورسیدلرزجان-سیدمسعود

931

18.79

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

19

19

دوم

93130221002

احمدی-مریم

931

19.74

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

19

19

اول

93230221001

کاظمیان - سمیه

932

18.7

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

20

20

اول

94130221012

حق دادرضایی-مهری

941

18.94

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

17

17

دوم

94130221003

احمدی اسور-دلارام

941

19.59

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

17

17

اول

91130211069

رفیعی-ارزو

911

18.63

کارشناسی

941

مدیریت صنعتی

18

18

اول

92130211041

خاکپور-فاطمه

921

18.58

کارشناسی

941

مدیریت صنعتی

20

18

اول

92130402008

باقری جبلی-سعید

921

18.94

کارشناسی

941

مهندسی برق

17

17

اول

93130402011

رضائی-محمدرضا

931

18.05

کارشناسی

941

مهندسی برق

19

19

سوم

94130402006

خواجوندصالحی-احمد

941

18.89

کارشناسی

941

مهندسی برق

18

18

دوم

93130701013

جامیری-معصومه

931

18.32

کارشناسی

941

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

22

22

دوم

93130702012

تیموری-امیرحسین

931

18.64

کارشناسی

941

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

23

23

اول

93250492001

رضایی-یاسر

932

19

کارشناسی ناپیوسته

941

مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

21

21

اول

94150471026

کریمه-پریسا

941

18.67

کارشناسی ناپیوسته

941

مهندسی تکنولوژی معماری

18

18

دوم

94150471030

مقصودی-خدیجه

941

18.72

کارشناسی ناپیوسته

941

مهندسی تکنولوژی معماری

18

18

اول

91230541001

اسلامی-مهسا

912

18.33

کارشناسی

941

مهندسی صنایع

18

18

اول

91130591010

آق اتابای-ازاده

911

18.92

کارشناسی

941

مهندسی عمران

24

24

اول

92130592014

آهی نژاد-علی

921

18.51

کارشناسی

941

مهندسی عمران

19

19

اول

93130591093

نائیجی-مرجان

931

18.25

کارشناسی

941

مهندسی عمران

21

18

دوم

93130592008

احمدی - امیرحسین

931

19.26

کارشناسی

941

مهندسی عمران

21

21

اول

94130591010

سلاحی-فاطمه

941

18.01

کارشناسی

941

مهندسی عمران

17

17

سوم

94130592031

ردائی-امیرمحمد

941

18.22

کارشناسی

941

مهندسی عمران

17

17

دوم

94130592032

رهبرمبارک ابادی-صادق

941

18.28

کارشناسی

941

مهندسی عمران

17

17

اول

91130551013

بهرام زاده-روشنک

911

18.64

کارشناسی

941

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

19

19

سوم

91130551033

رضاپور-سهیلا

911

18.85

کارشناسی

941

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

19

17

دوم

91130551073

محمدی-زهرا

911

19.21

کارشناسی

941

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

21

19

اول

91130571016

توکلی-فرناز

911

20

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

17

اول

92130571033

زالکانی ملاکلا-زهرا

921

18.39

کارشناسی

941

مهندسی معماری

18

18

سوم

92130571034

زالکانی ملاکلا-فاطمه

921

18.5

کارشناسی

941

مهندسی معماری

18

18

دوم

92130571069

کوه زاد-سارا

921

18.86

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

20

اول

93130571034

خضری-نگین سادات

931

18

کارشناسی

941

مهندسی معماری

19

19

دوم

93130571030

حسینی-سیده معصومه

931

18.63

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

20

اول

93230571002

افتخاری - زهرا

932

19.06

کارشناسی

941

مهندسی معماری

18

18

اول

94130571020

شعبان وامرزانی-معصومه

941

18

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

20

دوم

94130571022

صفاتیان-سیمین دخت

941

18.21

کارشناسی

941

مهندسی معماری

19

19

اول

91130531003

احسانی-سمیه

911

18.72

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

17

17

دوم

92130531011

شیرکش-لیلا

921

19.41

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

19

19

اول

91130521069

کرمی مقدم-فرانک

911

19.01

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

23

23

اول

92130521060

گودرزی-مهدیه

921

18.69

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

17

17

اول

93130521002

ابراهیمی-فریبا

931

18.69

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

21

18

اول

91130511027

خانجانی-فاطمه

911

18.36

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

18

18

دوم

91130511062

فلاح-فائقه

911

19.46

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

19

19

اول

92130512014

بهروزنیا-علی

921

18.47

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

19

19

اول

93130511004

احمدی -نسترن

931

18.29

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

17

17

دوم

93130511076

محمدی-فاطمه زهرا

931

18.9

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

22

22

اول

93230512001

راه نشین-محمد

932

19.42

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

18

18

اول

.
.