آیین‌نامه آموزشیمصوبات مهم شورای آموزشی موسسه

  ((مصوبات مهم شورای آموزشی موسسه))

  

  *مصوبات شماره های 89 و 96

  - در مورد تاثیر یا عدم تاثیر نمره دروس جبرانی در معدل کل دانشجویان مقرر شد که دروس جبرانی در کارنامه دانشجو ثبت شود و در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات منظور نگردد. این مصوبه برای تمام دانشجویان کارشناسی ارشد ( از بدو ورود سال) و برای کارشناسی ناپیوسته از نیمسال دوم 89-88 قابل اجرا می باشد.

  

  *مصوبات شماره های 91 و 92

  - در مورد نحوه و زمان ارائه دروس کارآموزی و پروژه فارغ التحصیلی مقرر شد :

  کلیه دانشجویان ترم آخر که حداکثر تعداد واحدهای باقی مانده ایشان بدون احتساب واحد کارآموزی، 10 واحد باشد و حداقل سه روز در هفته واحد درسی نداشته باشند مجاز به اخذ همزمان واحدهای باقی مانده و کارآموزی و گذراندن کارآموزی در همان نیمسال می باشند.

  تبصره 1: دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می توانند در نیمسال تابستان با کارآموزی و کارورزی فقط یک درس تا سقف 6 واحد را انتخاب نمایند.

  تبصره 2: دانشجویان مقطع کارشناسی در صورت اخذ کارآموزی در نیمسال تابستان مجاز به اخذ واحد دیگری نمی باشند در غیر اینصورت اداره کل امور آموزشی نسبت به حذف دروس اخذ شده (خارج از مقررات فوق) اقدام خواهد کرد.

  تبصره 3 : دانشجویان موظفند حداکثر 10 روز پس از اتمام کارآموزی گواهی اتمام کارآموزی و سایر گزارشات مربوطه را تحویل دهند.

  دانشجویان کارشناسی ناپیوسته عمران می توانند پروژهای بتن، راه و فولاد را همراه با کارآموزی در نیمسال تابستان اخذ کنند.

  تبصره 4 : کلیه دانشجویان ترم آخری می توانند همراه تعداد واحد های باقی مانده (حداکثر 24 واحد) واحد کارآموزی را اخذ کرده و در نیمسال بعدی ،درس کارآموزی را تمدید و اجرا نمایند.

 

  * مصوبه شماره 91

  - کلیه دانشجویانی که در یک نیمسال تحصیلی اقدام به اخذ درس پروژه یا کار تحقیقی نمایند در صورت عدم گزارش نمره آنان تا پایان وقت اداری آخرین روز از همان نیمسال تحصیلی به اداره کل امور آموزشی موسسه، طبق ماده 23 آئین نامه آموزشی موظف به تمدید درس مزبور در نیمسال بعد ی می باشند. ( به شرط دارا بودن سنوات تحصیلی) در غیر اینصورت آن درس حذف خواهد شد.

  تبصره 1: تمدید درس پروژه فقط برای یک نیمسال امکان پذیر خواهد بود.

  تبصره 2: تمدید درس پروژه و کارآموزی به ارزش 6 واحد برای رشته مهندسی معماری می تواند برای دو نیمسال انجام شود.

  * اصلاحیه ی مصوبه شماره 96

  چنانچه دانشجو 2 بار در درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید برای بار سوم به او اجازه داده می شود دروس پیش نیاز و پس نیازرا انتخاب نماید. در این صورت بدیهی است قوانین هم نیاز در این مورد اعمال خواهد شد بدین معنی که در صورت عدم اخذ نمره قبولی درس پیش نیاز، نمره قبولی درس پس نیاز در کارنامه دانشجو ثبت و دانشجو در نیمسال بعد فقط درس پیش نیاز را اخذ می نماید.

 

 

  *مصوبه شماره98

  - دروس پیش نیاز پس از مردودی بلافاصله در ترم بعدی از سوی دانشجویان مجدداً اخذ گردد در غیر اینصورت درس پس نیاز حذف خواهد شد.