:: اعضا - علیرضا کیمیایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای علیرضا کیمیایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه محدث نوری 96/0
2 مدیر گروه کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه محدث نوری 01/0
3 مدیر امور دانشجویی دانشگاه دانشگاه علامه محدث نوری 8/8/ 1/7/
4 تدریس در دانشگاه پیام نور
5 تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی
6 تدریس در موسسه طبرستان موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس
7 تدریس برای کارشناسان فرمانداری نور
8 تدریس در دانشگاه علامه محدث
:: ::