:: اعضا - حمیدرضا ناصر سعید ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای حمیدرضا ناصر سعید | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 هیات علمی دانشگاه علامه محدث نوری
2 مدیر گروه آموزشی دانشگاه علامه محدث نوری
3 مدیر دفتر فنی دانشگاه علامه محدث نوری
:: ::