:: اعضا - سید احسان میرانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای سید احسان میرانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 شناسایی عوامل موثر در مکان یابی اضطراری به منظور مقابله با بحران رضا مازیار- --سیداحسان میرانی انارمرزی کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع 1394 پوسترى
2 شناسایی عوامل و زیرمعیارهای موثر در پذیرش تکنولوژی های نوین در صنعت مرکبات سیداحسان میرانی انارمرزی همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم 1392 پوسترى
3 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در پیشرفت و توسعه کشاورزی سیداحسان میرانی انارمرزی همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم 1392 پوسترى
4 بررسی رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی بر فرسودگی شغلی سیداحسان میرانی انارمرزی کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی 1392 پوسترى
5 تعهد سازمانی و بررسی اثرات توانمندسازی، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی سیداحسان میرانی انارمرزی کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی 1392 پوسترى
6 بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر افزایش وفاداری مشتری در صنعت هتل داری فربدجعفری---سیداحسان میرانی انارمرزی --–هادی هادوی اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین 1391 پوسترى
:: ::