:: اعضا - فرامرز نیازی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای فرامرز نیازی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 اصول و ابزارهای حسابداری ناب ، زیربنای رویکرد ارزش آفرینی در تولید ناب پوسترى
2 اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی پوسترى
3 رعایت بهداشت اخلاقی در حسابداری پوسترى
4 اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی پوسترى
5 نقش حسابرسی داخلی در کمک به حل بحران مالی سازمان ها پوسترى
:: ::