:: اعضا - مهران سلوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهران سلوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی اثر هموارسازی سود بر جریانات نقدی و سود دوره آتی با توجه به دو متغیر نوع صنعت و اندازه شرکت دکتر حسین اعتمادی---مهران سلوری فصلنامه دانش حسابداری مالی 1391 مقاله کامل
:: ::