:: اعضا - جمشید یحیی پور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای جمشید یحیی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تضامن عقدی در حقوق مدنی ایران جمشید یحیی پور مجله علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان مقاله کامل
2 مطالعه تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس جمشید یحیی پور مجله علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان مقاله کامل
3 تئوری ذینفعان با رویکرد مقررات شرکتهای سهامی ایران جمشید یحیی پور فصلنامه علمی پژوهشی بورس مقاله کامل
4 ماهیت حقوقی قراردادگشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران با تأکید برمقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی جمشید یحیی پور فصلنامه علمی پژوهشی بورس مقاله کامل
5 ماهیت حقوقی قراردادگشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران با تأکید برمقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی جمشید یحیی پور مجله فصلنامه پژ وهشهای حقوق تجارت بین الملل مقاله کامل
6 مطالعه تطبیقی مدلهای حاکمیت شرکتی و ارائه مدل مناسب برای حاکمیت شرکتی حقوق شرکتهای سهامی ایران جمشید یحیی پور فصلنامه علمی پژوهشی بورس مقاله کامل
:: ::