:: اعضا - جمشید یحیی پور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای جمشید یحیی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه محدث نوری 1382
2 مدیر گروه کارشناسی حقوق
:: ::