:: اعضا - اصغر آقاجانپور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای اصغر آقاجانپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 مطالعه رابطه بین ایفای نقش ها و مدیریت و فعالیتهای مجازی در سازمانهای تجارت الکترونیک پارسیان اصغرآقاجانپور مطالعه رابطه بین ایفای نقش ها و مدیریت و فعالیتهای مجازی در سازمانهای تجارت الکترونیک پارسیان- دانشگاه مازندران 1392 پوسترى
2 مدیریت ریسک بنگاه ( ERM) راهی برای حل بحران های مالی اصغرآقاجانپور همایش منطقه ای ( نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمان ها و حل بحران های مالی ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 1391 پوسترى
3 اختیار سرمایه گذاری و اهمیت آن در ارزیابی پروژه های سرمایه ای اصغرآقاجانپور اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور 1391 پوسترى
4 حسابداری مدیریت با نگرشی بر اصلاح الگوی مصرف ، نگرش نوین در حل بحران های مدیریت مالی اصغرآقاجانپور چهارمین همایش ملی اقتصاد ایران دانشگاه مازندران 1391 پوسترى
5 مدیریت و هزینه یابی فعالیت محور اصغرآقاجانپور همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت 1390 شفاهى
6 رویکردهای نوین حسابداری و منابع انسانی در ارزش گذاری و گزارشکری سرمایه انسانی در همایش منطقه ای ( مباحث نوین در حسابداری و مدیریت ) اصغرآقاجانپور همایش منطقه ای ( مباحث نوین در حسابداری و مدیریت ) 1385 پوسترى
:: ::