ملاقات عمومی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۳/۲/۱۸ - برنامه ملاقات عمومی ریاست دانشگاه

برنامه ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه

  ایام هفته

  ساعت ملاقات

  شنبه

13:30 الی 14:30

  دوشنبه

13:30 الی 14:30

  پنجشنبه

13:00 الی 14:00

  ملاقات کنندگان  محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر وتعیین وقت قبلی با دفتر ریاست به شماره 44811860-011  و داخلی 400  و یاخط مستقیم44510052-011 تماس حاصل نمایند.