ملاقات عمومی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۳/۲/۱۸ - برنامه ملاقات عمومی ریاست دانشگاه

برنامه ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه

  ایام هفته

  ساعت ملاقات

  یکشنبه

۱۱:۰۰ الی ۱۴:۳۰

  پنجشنبه

۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰

  ملاقات کنندگان  محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر وتعیین وقت قبلی با دفتر ریاست به شماره ۴۴۵۱۶۶۶۰-۰۱۱  و داخلی ۴۰۰  و یاخط مستقیم۴۴۵۱۶۶۸۱-۰۱۱ تماس حاصل نمایند.