اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه حقوق
بایگانی اخبار این بخش:



۱۳۹۲/۶/۹ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه حقوق

-   آقای دکتر محمود امامی نمین

-   آقای دکتر جمشید یحیی پور

-   آقای دکتر علی محمد زاده

-  آقای دکتر یزدان صیقل

-  آقای دکتر عبدالحمید مرتضوی

-  آقای دکتر بیت اله دیوسالار

-  آقای دکتر ایمان پور علی

-  آقای دکتر یاسر یحیی زاده

-  آقای دکتر همایون مافی

-  آقای دکتر حمید ابهری