اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه زبان
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۵/۲۹ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه زبان

 - دکتر کریم شعبانی امیرآباد ( مدیر گروه )

 - دکتر امیر مرزبان

- دکتر مراد باقر زاده

- آقای نادر فلاح (دانشجوی دکتری)

- دکتر محمود دهقان

- دکتر سید حسن طالبی

- دکتر حسین بزرگبان

- آقای مازیار ادیب

- آقای محمدرضا رئیسی

- آقای امید مهدوی