فرم های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - فرمهای مورد نیاز برای دانشجویان کارشناسی ارشد

.

مصوبات جلسات ۱، ۲ و ۳ شورای پژوهشی دانشگاه در مورد امور پایان نامه ها

چارت دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد

فرم شماره ۱  تعیین موضوع پایان نامه، استاد راهنما و مشاور

فرم شماره ۲ طرح پیشنهادی پایان نامه

فرم شماره ۳ فرم درخواست دفاع از پایان نامه  Pdf

فرم شماره ۴ گواهی انجام اصلاحات

فرم شماره ۵  تحویل لوح فشرده پایان نامه به اساتید

فرم شماره ۶ تعهدنامه ی اصالت پایان نامه

فرم شماره ۷  ارزیابی مقاله مستخرج از پایان نامه

فرم شماره ۸  گزارش پیشرفت کار پایان نامه

فرم شماره ۹  تمپلیت چکیده ی پایان نامه به زبان انگلیسی

فرم شماره ۱۰  تمپلیت صفحه ی عنوان پایان نامه به زبان انگلیسی بر حسب نوع دانشکده

فرم شماره ۱۱ انصراف از ارائه پذیرش یا چاپ مقاله

فرم شماره ۱۲ ثبت و توصیف پایان نامه در کتابخانه ی ملی ایران

فرم شماره ۱۳ تاییدیه اصول نگارش و تدوین پایان نامه

فرم شماره ۱۴  گواهی ترجمه ی عنوان و چکیده ی پایان نامه

 

فرم اخذ درس پایان نامه کارشناسی ارشد
 

فرم نمره درس سمینار کارشناسی ارشد 
 

فرم تأیید موضوع سمینار کارشناسی‌ارشد
 

فرم  درخواست گواهی اشتغال به تحصیل (ارشد)
 

فرم درخواست استفاده از پایان نامه های موجود در کتابخانه (دانلود)
 

نمونه فرم شرح مشکل دانشجو جهت ارائه به کارشناس رشته

آئین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانلود

آئین‌نامه نحوه
نگارش و تدوین پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق دانلود