اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه کامپیوتر
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه کامپیوتر

 


  آقای دکتر محسن نژاد خیرا... (مدیرگروه مقاطع کاردانی و کارشناسی و ارشد)
  آقای دکتر عباس مدرکی
  آقای دکتر حسین نعمت زاده بالاگتابی
  خانم دکتر زهرا نعمت زاده بالاگتابی
  آقای دکتر جواد وحیدی
  آقای دکتر یاسر بزرگی راد
  خانم مهندس الناز عسگری صوفی