اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه کامپیوتر
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه کامپیوتر

 


  آقای دکتر محسن نژاد خیرا... (مدیرگروه)
  آقای دکتر عباس مدرکی
  آقای دکتر حسین نعمت زاده بالاگتابی
  خانم دکتر زهرا نعمت زاده بالاگتابی
  آقای دکتر جواد وحیدی
  آقای دکتر یاسر بزرگی راد
آقای دکتر ماهیار حسینی
خانم دکتر فاطمه سعدیان
آقای مهندس پژمان محمدی
خانم مهندس زینب حسینی کپ