اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد

- دکتر محمد هادی رجایی لیتکوهی

- دکتر وحید تقی نژاد عمران

 - دکتر رضا ایزدی

- دکتر سید محمدرضا رئیس زاده (مدیر گروه  کارشناسی ارشد اقتصاد)

 - آقای مهران سلوری (مدیر گروه  کارشناسی اقتصاد)