اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه مدیریت
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۵/۲۹ - هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه مدیریت صنعتی

 

دکتر رضا توکلی مقدم

آقای علیرضا کیمیایی (دانشجوی دکتری)

آقای علی احسانی (دانشجوی دکتری)

آقای سیداحسان میرانی انارمرزی
آقای اصغر آقاجان پور 
(مدیر گروه)