گروه علوم پایه
بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۲/۷/۲۳ - گروه علوم پایه۱۳۹۲/۷/۲۳ - گروه علوم پایه

آقای یونس یعقوب زاده(دانشجوی دکتری) و (مدیر گروه)

آقای سید نبی اله سجادی