گروه علوم پایه
بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۲/۷/۲۳ - گروه علوم پایه۱۳۹۲/۷/۲۳ - گروه علوم پایه
آقای دکتر سید مسیح حسینی مدیر گروه علوم پایه و دروس عمومی