اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه روانشناسی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۶/۳/۲۴ - گروه روانشناسی۱۳۹۶/۳/۲۴ - گروه روانشناسی

دکتر ام هانی علیزاده صحرایی
 دکتر الهه پورکاوه دهکردی (مدیر گروه)