اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه روانشناسی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۶/۳/۲۴ - گروه روانشناسی۱۳۹۶/۳/۲۴ - گروه روانشناسی


 سرکار خانم دکتر الهه پورکاوه دهکردی (مدیر گروه)