بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
پژوهشگران::
مقالات ارائه شده در همایش::
مقالات چاپ شده ::
لیست مقالات ژورنالی اعضای هیات علمی ::
پایان نامه ها::
کتابهای چاپ شده::
لیست دوره ها/کارگاه ها / همایش ها::
رویدادهای پژوهشی::
دستورالعمل ها::
همایش و کنفرانس::
نشریات::
افتخارات::
طرحها/پروژه ها::
شورای پژوهشی دانشگاه::
گروه های پژوهشی::
کارنامه پژوهشی::
پیوند های مفید::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد 95-94 ::
 | تاریخ ارسال: 1396/4/26 | 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

سال دفاع

1

کیومرث اسماعیلی لیما

مهندسی برق

بهبود قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن خود ترمیمی شبکه

 دکترسودابه سلیمانی

1395

2

محمد حسین گودرزوند

مهندسی برق

برسی عولمل اثر بخش در بهبود عملکرد موتورهای القایی خطی یکطرفه جهت رسیدن به ÷ایداری شبکه

 دکترسید صالح قریشی

1395

3

پریا              زمانی

مهندسی برق

رمز نگاری تصویر با استفاده از الگوریتم فیبو ناجی

 دکترمجید آقا بابائی

1395

4

مصطفی تقوی جلودار

مهندسی برق

بهبود پایداری ولتا ژریز شبکه ها با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه

 دکترسعید لسان

1395

5

محمدثه       کارگر

مهندسی برق

محاسبه و شبیه سا زی ضریب جذب فوتون در نانوسیم های  zno

 دکترسید صالح قریشی

1395

6

محسن   شورج سمائی

مهندسی برق

طراحی و شبیه سازی سلول های خورشیدی با هدف افزایش راندمان در سیستم های قدرت

 دکترسید صالح قریشی

1395

7

طاهر قنبر پور

مهندسی برق

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده و خازن ها به منظور کاهش تلفات در شبکه توزیع برق منطقای غرب مازندران

 دکترسید صالح قریشی

1395

8

علیرضا محمد قلی بیکی

مهندسی برق

تخصیص بهینه بار جهت دستیابی به قابلیت خود ترمیمی در شبکه های توزیع انرژی هوشمند

 دکترسودابه سلیمانی

1395

9

راضیه کمایی

مهندسی برق

شبیه سازی میزان جذب فوتون در نقاط کوانتومی گرافنی

سید صالح قریشی

1395

10

پویا حیدری

مهندسی برق

ارائه روشی جدید برای رد یابی نقطه توان ماکزیمم توان در آرایه های فتو ولتائی در شرایط سایه جزئی

 دکترسعید لسان

1395

11

نسترن کیان بخت

مهندسی برق

استفاده از تصاویر ستارگان برای پیدا کردن موقعیت در ناوبری در یایی

 دکترمجید آقابابائی

1395

12

سمانه اسدی

مهندسی برق

بررسی الگوریتم های تشخیص در سنجش از دور تصاویر

 دکترسید صالح قریشی

1395

13

اسماعیل درویش

مهندسی برق

طراحی بهینه مبد لهای توان در خودروهای هیبر یدی به منظور بهبود کارایی آن

 دکترسودابه سلیمانی

1395

14

مهدی منتظری

مهندسی برق

فیلتر کالمن تعمیم یافته برای برآورد میزان شارزباتری لیتیم یون در خودروهای برقی

 دکترسید صالح قریشی

1395

15

زهرا کوزه گر

مهندسی برق

طراحی پیوندp-nبا استفاده از نانوسیم های znoو محاسبه مشخصات الکتریکی آن

 دکترسید صالح قریشی

1395

16

الناز صوفی عسگری

مهندسی برق

شبیه سازی سلول خورشیدی مبتنی بر نانوسیم های   znoونقاط کوانتومیcdse

 دکترسید صالح قریشی

1395

17

پریسا نبی زاده

حسابداری

تاثیر راهبر دی شرکتی و ساختار مالکیت بر اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

18

حسین ولی پور

حسابداری

تاثیرکارایی مدیریت سرمایه در گردش بر عملکردهای مالی و اقتصادی شرکته های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

19

قهرمان حسینی

حسابداری

بررسی تاثیر پاداش نقدی مدیر مستقل بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته دشده در بورس اوراق

بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

20

فاطمه هوشنی

حسابداری

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

21

زهرا کشاورز

حسابداری

تاثیر فشار رفتارهای فرصت طلبانه و مکانیزم های نظارتی بر مدیرت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رضا رییس زاده

1395

22

زهرا پولادی

حسابداری

انگیزه تقلب و عوامل فرصت موثر بر مدیریت

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

23

آزده ذکریا پور

حسابداری

بررسی رابطه بین رفتارفرصت طلبانه مدیران و مکانیزمنظارتی با مدیرت سود

 دکتریوسف تقی پور یان

1395

24

نگین محسنی بند پی

حسابداری

تاثیرسرمایه گذاران نهادی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

25

مونا اسدی لشکناری

حسابداری

تاثیر بحران های مالی بر محافظه کاریو کیفیت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

26

محسن حسین زاده

حسابداری

افشای ساختار حاکمیت شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه

 دکتریوسف تقی پوریان

1395

27

سمیرا موسوی

حسابداری

تاثیر حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری بر ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسطو شرکتهای بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

28

سحر سلطان خمسی

حسابداری

کیفیت حسابرسی مستقل و ساختار مالکیت اثر متقابل و تاثیر آن بر مدیرت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

29

امیر     تقی پور

حسابداری

بررسی ارتباط بین محدویت مالی با هزینه سرمایه کیفیت حسابرسی و کیفیت سود

دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

30

خدیجه کرد ناییج

حسابداری

بررسی رابطه بین پیش بینی ورشکستگی با ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

31

باقر کمالی کفراتی

حسابداری

تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

32

عباس    مهدیان

حسابداری

بررسی تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

33

رقیه    آصفی

حسابداری

تاثیر مالکیت خانوادگی با توجه به فرصت های رشد بر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

34

نرگس بی نیاز

حسابداری

بررسی تاثیر سیا ستهای پولی انقباضی و حسابداری محافظه کاری بر اعتبار تجاری در شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقا جان

1395

35

فاطمه زهرا حسین زاده

حسابداری

تاثیر تمر کز مالکیت بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

36

مصطفی روز بهان

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍راگ‍ر ج‍رم‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ ب‍ا س‍خ‍ت‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ب‍ر پ‍اس‍خ‌ س‍ازه‌ه‍ای‌  چ‍ن‍د درج‍ه‌ آزادی‌

 دکتراحسان جهانی

1395

37

زهرا مسعودی

عمران- سازه

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ خ‍راب‍ی‌ در س‍ازه‌ه‍اب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ ت‍ف‍اض‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د م‍رح‍ل‍ه‌ای‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌

 دکترمحمد سید پور

1395

38

غلام رضا حسین پور

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر زم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍ر خ‍واص‌ ت‍ازه‌ و س‍خ‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ت‍ن‌ خ‍ود ت‍راک‍م‌ ح‍اوی‌ پ‍ودرپ‍رل‍ی‍ت‌

 دکترمیلاد ابراهیم نژاد

1395

39

مصطفی باقریان شامیر

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍م‌ اف‍زای‍ی‌ ال‍ی‍اف‌ پ‍ل‍ی‌ پ‍روپ‍ی‍ل‍ن‌ و ب‍از ال‍ت‌ ب‍ر م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ت‍ن‌   scc  ح‍اوی‌ ن‍ان‍و م‍واد

 دکترعلی صدر ممتازی

1395

40

پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ائ‍ق‍ه‌

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍ن‍دس‍ه‌ ال‍م‍ان‌ ش‍ک‍ل‌ پ‍ذی‍ر،ب‍رم‍ق‍اوم‍ت‌ و ج‍ذب‌ ان‍رژی‌ در م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ه‍ای‌ ه‍م‌ م‍ح‍ور

 دکترآرش بهار

1394

41

کاوه        هورفر

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ی‍اف‌ ه‍ی‍ب‍ری‍د

 دکترزهرا تبریزیان

1394

42

شهرام چائی چی

عمران- سازه

م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ن‍گ‍دان‍ه‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ب‍ر خ‍واص‌ ب‍ت‍ن‌ ح‍اوی‌ م‍ت‍اک‍ائ‍ول‍ن‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍رای‍ط ع‍م‍ل‌ آوری‌ م‍ت‍ف‍اوت‌

 دکترسید یاسین موسوی

1394

43

الهام جعفری

عمران- سازه

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ف‍ش‍اری‌ ب‍ت‍ن‌ ح‍اوی‌ زئ‍ول‍ی‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ف‍ازی‌

 دکترسید یاسین موسوی

1394

44

انیس حسینی

عمران- سازه

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ف‍ش‍اری‌ ب‍ت‍ن‌ ح‍اوی‌ زئ‍ول‍ی‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

دکترسید یاسین موسوی

1394

45

اسماعیل نصیر نیا

عمران- سازه

ت‍اث‍ی‍ر پ‍ولازون‌ پ‍وم‍ی‍س‌ ب‍ر خ‍واص‌ ب‍ت‍ن‌ ت‍ازه‌ و س‍خ‍ت‌ ش‍ده‌ خ‍ود ت‍راک‍م‌

 دکترسپیده رحیمی

1395

46

محمد محتشم معین

عمران- سازه

ت‍اث‍ی‍ر ش‍رای‍ط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍م‍ل‌ آوری‌ ب‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر ض‍رب‍ه‌ ی‌ ب‍ت‍ن‌ ال‍ی‍اف‍ی‌

 دکترسید یاسین موسوی

1395

47

مهرداد وطن دوست

عمران- سازه

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ات‍ص‍ال‌ rcs ب‍ه‌ روش‌ اج‍زای‌ م‍ح‍دودو ارائ‍ه‌ج‍زئ‍ی‍ات‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌,دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ م‍ح‍دث‌ ن‍وری‌,۱۳۹۵,ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍

 دکتررحمت مدند وست

1395

48

معصومه حسینی

عمران- سازه

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ خ‍راب‍ی‌ در س‍ازه‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ خ‍ف‍اش‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌

 دکترمحمد سیدپور

1395

49

طاه‍ری‌، ع‍ادل‌

عمران- سازه

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ک‍م‍ان‍ش‌ پ‍ی‍چ‍ش‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ت‍ی‍ر ه‍ای‌ I ش‍ک‍ل‌ ب‍ا ج‍ان‌ م‍وج‍دار

 دکترعلی دلنواز

1394

50

مرتضی قره باغی

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ل‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍دوق‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍اب‍ت‍ن‌ س‍ب‍ک‌ و ال‍ی‍اف‌ ف‍ولادی‌ و پ‍روپ‍ل‍ی‍ن‌

 دکترزهرا تبریزیان

1395

51

مهدی طورچی رودسری

عمران- سازه

ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ج‍زا و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از ان‍واع‌ ال‍ی‍اف‌ ه‍ا ب‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌ ض‍رب‍ه‌ ای‌ آن‌

 دکترسید یاسین موسوی

1395

52

افشین گل نارنجبن

عمران- سازه

ارزی‍اب‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ م‍ت‍وس‍ط دارای‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طح‍ک‍اک‍ی‌ وی‍س‍ک‍وزت‍ح‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ن‍زدی‍ک‌ گ‍س‍ل‌

 دکترحسین قاسم نزاد مقری

1395

53

جواد پروانه بروجنی

عمران- سازه

ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ت‍وزی‍ع‌ م‍اده‌ و  ف‍ش‍ارب‍ر ض‍ری‍ب‌ ش‍دت‌ در م‍خ‍زن‌ اس‍ت‍وان‍ه‌ای‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار FGM ب‍ا ت‍رک‌ ن‍ی‍م‌ ح‍ض‍وری‌ (س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌)

 دکترسپیده رحیمی

1395

54

آمنه      فاضلی

عمران- سازه

ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍راگ‍ر ج‍رم‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌TMD ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ دورو ن‍زدی‍ک‌

 دکتراحسان جهانی

1395

55

افسانه غلامی

علوم اقتصادی

برسی تاثیر تحریم های اقتصادی بین المللی بر تجارت خارجی کشورهای هدف با آمریکا

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

66

داود  مرادی

علوم اقتصادی

برسی تاثیر کارایی بازار ارز وامکان سود آوری قواعد تجاری در اقتصاد ایران

 دکترهادی رجایی

1395

67

هدیه امیری

علوم اقتصادی

بررسی لاثر گذاری نوسانات بازده قیمت فلزات گران بهابر نوسانات بازده بازار سهام

 دکترمحمد علی احسانی

1395

68

طاهره رودگر

علوم اقتصادی

آزمون تداخل بین انتقال تقاضا و اثرات تورمی  واقعی سیاست پولی در ایران

دکترامیر منصور طهران چیان

1395

69

زهرا مرادی

علوم اقتصادی

تاثیر درجه باز بودن تجاری بر شاخص رفاه در ایران

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

70

زهرا هادی قلعه جوقی

علوم اقتصادی

شایسته از دیدگاه اسلام کار

 دکترمحمد تقی گیلک

1395

71

اختر مجیدی

علوم اقتصادی

تعیین کنند ه های خروج سرمایه

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

72

الهام اسادات قصاب

علوم اقتصادی

تاثیر تورم                                              و نابرابری توزیع در آمد بر امنیت غذایی در ایران

 دکترا میر منصور طهران چیان

1395

73

سعید پور محمد

علوم اقتصادی

اثر ساختار مالیاتی بر فساد در کشورهای منتخب

 دکترمحمد تقی گیلک

1395

74

رقیه شعبانی

علوم اقتصادی

توسعه مالی و اقتصاد زیر زمینی :مطالعه موردی ایران

 دکتروحید تقی نژاد عمران

1395

75

احمد علی همایونی

علوم اقتصادی

نقش نهادهای سیاسی در اثر بخشی استقلال بانک مرکزی

 دکترمحمد تقی گیلک

1395

76

ابراهیم شعبانپور

علوم اقتصادی

عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک های تجاری

 دکترمحمد تقی گیلک

1395

77

فاطمه اصغر پور

علوم اقتصادی

تاثیرات نوسان دستمزد بر رشد اقتصادی :مطالعه موردی ایران

 دکتروحید تقی نزاد عمران

1395

78

ساناز عظیمی

علوم اقتصادی

عوامل موثر بر بی انضباطی مالی :

مطلعه موردی ایران

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

79

محمد حسین قبادی

علوم اقتصادی

اثر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه:یک رهیافت تجربی

دکترمحمد هادی رجایی

1395

80

وجیه ابوذری

علوم اقتصادی

اثرات آستانه ای نوسانات بهای نفت بر بازدهی سهام: مطلعه موردی ایران

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

81

سید عباس مومنی

علوم اقتصادی

شدت انرزی و بررسی عوامل موثر بر آن در مورد کشورهای منتخب عضو اوپک

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

82

محمد عباس زاده

علوم اقتصادی

تخمین تابع تقاضای سپرده های قرض الحسنه :مطا لعه موردی اقتصاد ایران

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

83

زهره     عالی

حقوق

برسی فقهی  حقوقی قتل ناشی از سرایت

 دکتربیت الله دیوسالار

1395

84

افشین    همتی

حقوق

ماهیت و اعتبار گزارش اصلاحی

 دکترایمان پور علی

1395

85

ناصر   ملک محمدی

حقوق

مالکیت منفعت در اجاره

 دکترمحمود امامی نمین

1395

86

نیوشا     عبدی

حقوق

مطا لعه آیین دادرسی دعاوی خانوادگی

 دکترمحمود امامی نمین

1395

87

سونیا زارع تمسک

حقوق

مسئولیتاجتماعی شرکت ها و رویکرد مقررات آن در حقوق شرکتهای سهامی ایران

 دکترجمشید یحیی پور

1395

88

محمد صادق حسینی

حقوق

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار دادهای پیش فروش آپارتمان

 دکترعلی محمدزاده

1395

89

محمد هاشمی

حقوق

بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت کیفری نوجوانان در ایران

 دکترمحمد نبی پور

1395

90

منیره هاشمی

حقوق

مالکیت ناپایداردر نظام حقوقی ایران

 دکترجمشید یحیی پور

1395

91

ملیحه موزونی

حقوق

طرح دعاوی طاری در داوری

 دکترایمان پور علی

1395

92

امیر   محمدی

حقوق

بررسی فقهی  حقوقی ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

 دکتربیت الله دیوسالار

1395

93

فاطمه    سعدی

حقوق

نسبت میان شروع به جرم در حقوق کیفری و مقدمه فعل حرام در اصول فقه

 دکترمحمد نبی پور

1395

94

ابراهیم     روان

حقوق

شرط تحکیم در قرار دادها

 دکترعلی    محمدزاده

1395

95

مریم     قزوینی

حقوق

برسی تطبیقی احاله در حقوق ایران و انگلیس

دکترمحمود امامی نمین 

1395

96

سودابه    ابراهیمی

حقوق

مقایسه مجازات های تکمیلی و تبعی و جایگاه آنها در حدود

 دکترمحمد   نبی پور

1395

97

الیاس    گرجی

حقوق

مقایسه مبانی مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی 1375 با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 1392

 دکترمحمود   امامی نمین

1395

98

عبد الحمید  ریگی

حقوق

جایگاه توبه در حقوق جزای ماهوی و شکلی

 دکترمحمد   نبی پور

1395

99

جواد    بهرامی

حقوق

مبانی فقهی و جزایی بغی در مقایسه با جرم سیاسی

 دکترمحمد نبی  پور

1395

100

الهام   تشخیصی

حقوق

امتناع شرط و آثار آن در حقوق ایران و فقه اسلامی

دکترعلی   محمد زاده

1395

101

امیر حسین مقصودی

حقوق

هبه اموال غیر مادی

 دکترعلی   محمد زاده

1395

102

زهرا    قاسم زاده

حقوق

مد ل های حاکمیت شرکتی و مدل مناسب برای شرکتهای سهامی ایران

 دکترجمشید   یحیی پور

1395

103

مریم     فلاحپور

حقوق

ضمانت اجراییمعامله به قصد فرار ازدین در حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر قانون جدید نحوهی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394

 دکتر  حمید       ابهری

1395

104

اشرف السادات موسوی

حقوق

داوری در دعاوی خانوادگی و آثار آن

 دکترعلی     محمد زاده

1395

105

فرید طاهری توبن

حقوق

مبانی تجدید نظر خواهی از احکام کیفری در فقه و حقوق

 دکتربیت الله دیوسالار

1395

106

سمیرا اعجمی

حقوق

مسئولیت مدنی ستاد دیه

 دکترعلی محمد زاده

1395

107

پریسا    مشایخی

حقوق

ظهور شر کت های تک نفره در ایران

 دکترعلی   محمد زاده

1395

108

علی خوانسالار

حقوق

آیین رسید گی در شورای حل اختلاف با مقایسه قوانین مرتبط

 دکترجمشید یحیی پور

1395

109

سید حسین حسینی

حقوق

زیادت و منقصت مبیع از میزان قرار دادی بررسی تطبیقی ردر حقوق ایران و کنوانسیون بین المللی کالا 1980 وین

 دکترایمان   پورعلی

1395

110

عادل تقی زاده

حقوق

نفاذ امر کیفری در امر حقوقی

 دکترعلی محمد زاده

1394

111

سید سعید صادقی

حقوق

ماهیت و آثار حقوقی انتقال ارادی حقوق ناشی از آفرینش های فکری

 دکترعلی محمد زاده

1394

112

احمد   عباسی

حقوق

اسقاط حق اقامه دعوا

 دکترایمان  پورعلی

 1394

115

معصومه نوش آبادی

حقوق

ماهیت قراردادوکالت دادگستری و تعهدات وکیل

 دکترعلی محمد زاده

1394

116

رقیه   ذوالفقاری

حقوق

ارکان مالکیت در حقوق ایران

 دکترعلی محمد زاده

1394

117

سیده سکینه هاشمیان

حقوق

تاثیر زوال دعوای اصلی بر دعاوی طاری

 دکترعلی محمد زاده

1394

118

فاطمه  محسنی

حقوق

ماهیت و آثار حقوقی طلاق توافقی

دکترعلی محمد زاده

1394

119

جمال نیک کار

حقوق

بررسی قواعد تسلیط ولاضرر در تعامل پادگان های نظامی با املاک مجاور

 دکترمحمود امامی نمین

1394

120

عقیل  سلطانی

حقوق

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامیسر دفتران و دفتر یاران اسناد رسمی

دکترحمید ابهری

1394

121

علیرضا حسین زاده

حقوق

احکام غیابی چالش هاو راهکارهای آن

دکترعبد الحمید مرتضوی

1394

122

سیده شیدا میر حسینی

حقوق

مبانی و ماهیت مسئولیت زوج در پرداخت حقوق مالی زوجه

دکتر علی محمد زاده

1394

123

سیده مریم حسینی

حقوق

تغییر جنسیت انسان و آثار حقوقی آن

دکتر علی محمد زاده

1394

124

کریم   راجی

حقوق

برسی شرط عدم تمتع جنسی در رابطه بین زوجین (در حقوق ایران)

دکتر بیت الله دیوسالار

1394

125

محبوبه زره داریان

حسابداری

اثر آگاهی سرمایه گذار و نگرش به ریسک درک شده بر رفتارسرمایه گذاران بورس اوراق بهادر تهران

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

126

اسماعیل آذر باد

حسابداری

بررسی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت و محدویت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

127

بهمن بابا کشی زاده

حسابداری

بررسی اثر تمرکز مالکیت بر به موقع بودن سود با تاکید بر خصوصیات سهامدارعمده

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

128

مریم رجب زاده

حسابداری

تاثیر حاکمیت شرکتی بر سطح افشای شرکت های خانوادگیو غیر خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر عباسعلی پور آقاجان

1394

129

مهدی بشیری

حسابداری

تاثیر حاکمیت شرکتی بر اقلام تعهدی اختیاری

دکتر محمد رضا رییس زاده

1394

130

ام البنین اسد الهی

حسابداری

بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط بر فعالیت تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر عباسعلی پور آقاجان

1394

131

آسیه فلاح عابد

حسابداری

رابطه بین ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

132

سمیرا جعفر نزاد ثانی

حسابداری

بررسی میزان تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر محدویت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر محمد رضا رییس زاده

1394

133

مریم حسن پور

حسابداری

اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

134

الهام    رضایی

حسابداری

بررسی رابطه برخی از جنبه های مدیریت سرمایه در گردش با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر محمد رضا پورعلی

1394

135

گلشن درویش پور

حسابداری

بررسی رابطه افشای مسئولیت اجتماعی با ثروت سهامداران

دکتر محمد رضا پورعلی

1394

136

سید یوسف سجادی

حسابداری

بررسی اثر شیوه های تامین مالی و اندازه بازاربر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر محمد رضا رییس زاده

1394

137

عابد      رزاقی

حسابداری

بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

138

سحر ایزدی

حسابداری

تاثیر سرمایه گذاری و ساختار مالکیت بر ارتباط بین مخارج سرمایه ای و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر محمدرضا رییس زاده

1394

139

فاطمه هوشنی

حسابداری

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر عباسعلی پور آقاجان

1394

140

وحید   علوی

حسابداری

بررسی تاثیر مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر عباسعلی پور آقاجان

1394

141

بهمن لاسمی

حسابداری

تاثیر سرمایه فکری بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

عباسعلی پور آقاجان

1394

142

مجتبی عرفانیان

حسابداری

تاثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

عباسعلی پور آقاجان

1394

143

سید سقا حسینی

حسابداری

بررسی تاثیر ساختار مالی اهرم مالی و سود آوری بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر عباسعلی پور آقاجان

1394