رشته ها و مدیران گروه
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - رشته ها و مدیران گروه و کارشناسان رشته دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته های تحصیلی

مدیر محترم گروه آموزشی

۱

          

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

 آقای مهندس نوری شیرازی

۲

مهندسی برق -سیستم های قدرت

 آقای مهندس نوری شیرازی

۳

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

 آقای مهندس نوری شیرازی

۴

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم

آقای میرانی انارمرزی

۵

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

آقای مهندس نژاد خیرالله

۶

مهندسی معماری

آقای مهندس سالاریان

۷

مهندسی عمران-سازه

آقای مهندس ناصر سعید

۸

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

آقای مهندس ناصر سعید

۹

کارشناسی

مهندسی برق-الکترونیک

آقای مهندس نژاد خیرالله

۱۰

مهندسی صنایع

آقای  آقاجان پور

۱۱

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

آقای مهندس نژاد خیرالله

۱۲

مهندسی فناوری اطلاعات IT

آقای مهندس نژاد خیرالله

۱۳

مهندسی معماری

آقای مهندس سالاریان

۱۴

مهندسی عمران

آقای مهندس منصوری

۱۵

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

آقای مهندس نژاد خیرالله

۱۶

مهندسی مکانیک

آقای مهندس نژاد خیرالله

۱۷

مهندسی انرژی

آقای مهندس ناصر سعید

۱۸

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

آقای مهندس نژاد خیرالله

۱۹

مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات IT

آقای مهندس نژاد خیرالله

۲۰

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

آقای مهندس نژاد خیرالله

۲۱

مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات(ICT)-کاربردهای ICT

آقای مهندس نژاد خیرالله

۲۲

مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع

آقای مهندس نژاد خیرالله

۲۳

مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزاردقیق

آقای مهندس نژاد خیرالله

۲۴

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

آقای مهندس نژاد خیرالله

۲۵

مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

آقای مهندس نژاد خیرالله

۲۶

علمی - کاربردی معماری

آقای مهندس سالاریان

۲۷

مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

آقای مهندس منصوری

۲۸

مهندسی اجرایی عمران

آقای مهندس منصوری

۲۹

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

آقای مهندس نژاد خیرالله

۳۰

کاردانی

الکترونیک - الکترونیک عمومی

آقای مهندس نژاد خیرالله

۳۱

ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

آقای مهندس منصوری

۳۲

نقشه کشی معماری - معماری

آقای  مهندس سالاریان

۳۳

کامپیوتر- نرم افزارکامپیوتر

آقای مهندس نژاد خیرالله

۳۴

کامپیوتر - سخت افزار

آقای مهندس نژاد خیرالله

۳۵

کاردان فنی برق-الکترونیک

آقای مهندس نژاد خیرالله

۳۶

کاردانی معماری

آقای مهندس سالاریان

۳۷

کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

آقای مهندس منصوری