رشته ها و مدیران گروه
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۸۸/۴/۱۴ - رشته ها و مدیران گروه دانشکده اقتصاد و علوم اداری

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته های تحصیلی

مدیر محترم گروه آموزشی

۱

          

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

آقای دکتر رئیس زاده

۲

حقوق خصوصی

آقای دکتر امامی نمین

۳

حسابداری

آقای دکتر رئیس زاده

۴

آموزش زبان انگلیسی

آقای دکتر شعبانی

۵

مدیریت صنعتی- گرایش مالی

احسان میرانی انارمرزی

۶

مدیریت مالی

آقای دکتر رئیس زاده

۷

مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه

احسان میرانی انارمرزی

۸

فقه و حقوق جزا

آقای دکتر امامی نمین

۹

فقه و حقوق خصوصی

آقای دکتر امامی نمین

۱۰

حقوق تجارت بین الملل

آقای دکتر امامی نمین

۱۱

حقوق جزاوجرم شناسی

آقای دکتر امامی نمین

۱۲

کارشناسی

حقوق

آقای دکتر امامی نمین

۱۳

حسابداری-مالیاتی

آقای مهران سلوری

۱۴

حسابداری-دولتی

آقای مهران سلوری

۱۵

حسابداری

آقای مهران سلوری

۱۶

علوم اقتصادی - اقتصادبازرگانی

آقای مهران سلوری

۱۷

مدیریت صنعتی

سرکار خانم علیزاده

۱۸

مترجمی زبان انگلیسی

آقای دکتر شعبانی

۱۹

روانشناسی

سرکار خانم خلعتبری

۲۰

کارشناسی ناپیوسته

علمی - کاربردی حسابداری

آقای مهران سلوری

۲۲

کاردانی

کاردانی حسابداری

آقای مهران سلوری

۲۳

حسابداری بازرگانی - حسابداری

آقای مهران سلوری