اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه برق
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه برق
  
       آقای دکتر محسن نژاد خیر الله (مدیر گروه مقاطع کاردانی و کارشناسی)                                            

       آقای دکتر مجید آقابابائی                                                                                                
       آقای دکتر ابراهیم رحیم پور                                                                                         
       آقای دکترحمید ملکی زاده   (مدیر گروه مقطع ارشد)                                                                                              
       آقای دکتر محمدرضاسهیلی فر                                                                                                                                                                                 خانم مهندس النازعسگری صوفی