برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه
بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹/۶/۲۶ - تغییر زمان حذف و اضافه در نیمسال ۹۹۱ به تاریخ های ۳۰ و ۳۱ شهریور
۱۳۹۹/۵/۲ - زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹
۱۳۹۸/۸/۳۰ - زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
۱۳۹۸/۶/۴ - زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
۱۳۹۸/۴/۱۲ - زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان سال تحصیلی 98-97
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ - زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
۱۳۹۷/۶/۳ - زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
۱۳۹۷/۴/۱۰ - زمان بندی انتخاب واحد دوره تابستان 97-96
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ - زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۶/۶/۷ - زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۶/۳/۲۷ - زمان بندی انتخاب واحد دوره تابستان 96-95
۱۳۹۵/۱۱/۶ - زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
۱۳۹۵/۵/۱۹ - انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
۱۳۹۵/۱/۱۹ - زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان 95-94
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ - انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
۱۳۹۴/۵/۱۴ - برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول95-94
۱۳۹۴/۴/۱۵ - برنامه زمانبندی انتخاب واحد تابستان 94
۱۳۹۳/۹/۲۵ - اصلاحیه برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی94-93
۱۳۹۳/۵/۲۹ - برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
۱۳۹۲/۹/۱۷ - برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
۱۳۹۲/۶/۷ - برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92
۱۳۹۱/۶/۱۴ - زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
۱۳۹۰/۹/۲۰ - برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 902