اسامی ممتازین
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۷/۱۷ - لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 (بدون احتساب فارغ التحصیل)
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال رتبه
1 97120152028 نوری-امیرعباس 971 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  972 20 اول
2 97120221004 پارساجو-زینب 971 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  972 19.5 اول
3 97120221009 جعفری سیدمحله-سیده خدیجه 971 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  972 19.2 دوم
4 97120221048 یحیائی خارکشی-زهرا 971 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  972 19.2 دوم
5 97120331014 سلیمانی-زهرا 971 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  972 19.6 اول
6 97120331012 رشیدپور-طیبه 971 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  972 19.36 دوم
7 97120402002 طاهریان-سعید 971  مهندسی برق -مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  972 19.2 اول
8 97120412008 رضائی محمد رضا 971 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  972 19.17 اول
9 97120702001 رخصتی تطفی- محمد رسول  971 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد  972 19.5 اول
10 97121211003 جبرئیل پور-مهدیه 971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  972 19.9 اول
11 97121211008 حسینی-سیده فروغ  971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  972 19.4 دوم
12 97121212015 محمدی-مجتبی 971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  972 19 سوم
13 94230101005 جهان ارا-قدسیه 942 حقوق کارشناسی 972 18.12 اول
14 95130222009 مومنی-محمدعلی 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 19 اول
15 95130221022 کثیری-مهناز 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 18.75 دوم
16 95130221030 حسین زاده زهرا 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 18.35 سوم
17 95131101059 ملکی- فاطمه 951 حقوق کارشناسی 972 19.66 اول
18 95131101061 امامی فاطمه 951 حقوق کارشناسی 972 19.61 دوم
19 95131102056 پیرنیاکان صدرا 951 حقوق کارشناسی 972 18.1 سوم
20 96131102040 قربان زاده-میثم 961 حقوق کارشناسی 972 18.88 اول
21 96131102064 واحدی علی اصغر 961 حقوق کارشناسی 972 18.23 دوم
22 96231102076 قلی پور علیرضا 961 حقوق کارشناسی 972 18 سوم
23 96231101063 خواجه حسینی زینب 962 حقوق کارشناسی 972 18.88 اول
24 96231102077 بودش ابراهیم 962 حقوق کارشناسی 972 18 دوم
25 97130221014 داننده بوسجین-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 20 اول
26 97130221005 اسمعیلی-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 19.58 دوم
27 97130221025 کاظمی-مریم 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 972 19.16 سوم
28 97131101050 شجاعی پریسا  971 حقوق کارشناسی 972 20 اول
29 97131102081 حسنی علیرضا 971 حقوق کارشناسی 972 19.45 دوم
30 95130191012 بور-سکینه 951 حسابداری  کارشناسی 972 18.71 اول
31 95130191013 پشتوان-شقایق 951 حسابداری  کارشناسی 972 18.33 دوم
32 96130192008 باقری-امیررضا 961 حسابداری  کارشناسی 972 19.17 اول
33 96230191003 رمضانی اصل زهرا  961 حسابداری  کارشناسی 972 18.42 دوم
34 97130191037 مفیدی-مانا 971 حسابداری  کارشناسی 972 18.45 اول
35 97130191035 مازندرانی-عاطفه 971 حسابداری  کارشناسی 972 18.31 دوم
36 95130241081 ولی پور-هانیه 951 روانشناسی کارشناسی 972 19.85 اول
37 95130241091 کاظمیان فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 972 19.44 دوم
38 95131551005 کردتبار-حدیثه 951 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 972 18.71 اول
39 96130241086 رحمتی زینت 961 روانشناسی کارشناسی 972 19.37 اول
40 96130241050 صیقل-فاطمه 961 روانشناسی کارشناسی 972 19.16 دوم
41 96130241088 عینالی سقاواز فروزان 961 روانشناسی کارشناسی 972 19.11 سوم
42 97130241083 حقیقت زهرا 971 روانشناسی کارشناسی 972 19.71 اول
43 97130241054 قوامی-سمانه 971 روانشناسی کارشناسی 972 19.58 دوم
44 97130241027 رجبی-معصومه 971 روانشناسی کارشناسی 972 19.44 سوم
45 97130402014 کردناییج امیر عباس  971  مهندسی برق - قدرت کارشناسی 972 18.88 اول
46 97130571009 کوزه گر-ایدا 971 مهندسی معماری کارشناسی 972 18.53 اول
47 97130571007 شیرزاد-فاطمه 971 مهندسی معماری کارشناسی 972 18.07 دوم
48 96130591005 لطفعلی زاده-ایسان 961 مهندسی عمران کارشناسی 972 19.05 اول
49 96130591010 باید فاطمه  961 مهندسی عمران کارشناسی 972 18.32 دوم
50 95130541005 کاظم پور-زهرا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 972 19.14 اول
51 95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 18.93 اول
52 96130541003 پاشانارنج بن-فاطمه 961 مهندسی صنایع کارشناسی 972 18.23 اول
53 96130701012 فیاضی- صدف 961 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 18.43 اول
54 97130701029 زکوی-فاطمه 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 19.67 اول
55 97130701061 حسینی حامد سیده نرجس 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 19.5 دوم
56 97130701051 نصیرنژادملکشاه-الهه 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 972 19.1 سوم
57 97130802003 بور-مسلم 971 مهندسی مکانیک کارشناسی 972 18.26 اول

۱۳۹۸/۲/۱۸ - لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 (بدون احتساب فارغ التحصیل)
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال رتبه
1 96120151018 قویدل-خدیجه 961 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  971 19.33 اول
2 96120222200 اسلامی-رضا 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  971 19.75 اول
3 96120221012 توکلی-مریم 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  971 19.5 دوم
4 96120221020 راعی-پروانه 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  971 19.5 دوم
5 96120321014 قنبرنژاد-شبنم 961 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.4 اول
6 96120321006 رستمی-فاطمه 961 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.1 دوم
7 96120321201 احمدلو-سمیرا 961 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.1 دوم
8 96120332016 رشیدی-بابک 961 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  971 19.38 اول
9 96120331207 سلیمانی اهنگری-مهرانه 961 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  971 19.1 دوم
10 97120152028 نوری-امیرعباس 971 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  971 19.33 اول
11 97120321029 گل پور-مهسان 971 حقوق تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد  971 19.38 اول
12 97120332031 مفیدی- عادل  971 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  971 20 اول
13 97121191035 هزارجریبی ونوش-راحله 971 حسابداری کارشناسی ارشد  971 19.7 اول
14 97121211008 حسینی-سیده فروغ  971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  971 19 اول
15 96120551018 محمدپور-زهرا 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.88 اول
16 96120551009 حسینی-سیده حمیده 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.75 دوم
17 96120551012 زکوی-فاطمه 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.75 دوم
18 96120551002 آصفی- سیده ساجده 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.66 سوم
19 97120402002 طاهریان-سعید 971  مهندسی برق -مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  971 19.5 اول
20 97120402004 ملک پور-محمد 971  مهندسی برق -مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  971 19.33 دوم
21 97120412008 رضائی محمد رضا 971 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  971 19.92 اول
22 97120551003 اسماعیلی-معصومه 971 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  971 19.5 اول
23 97120571032 یوسفی-مریم 971 مهندسی معماری کارشناسی ارشد  971 19.5 اول
24 97120571033 سیده معصومه حسینی 971 مهندسی معماری کارشناسی ارشد  971 19 دوم
25 97120702001 رخصتی تطفی- محمد رسول  971 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد  971 19.33 اول
26 97121211008 حسینی-سیده فروغ  971 مدیریت صنعتی گرایش پروژه کارشناسی ارشد  971 19 اول
27 97121602044 وثوقی-احمد 971 مهندسی عمران -مدیریت ساخت کارشناسی ارشد  971 19.58 اول
28 97121602026 طاهایی-سیدعلی اکبر 971 مهندسی عمران -مدیریت ساخت کارشناسی ارشد  971 19.5 دوم
29 97121602030 قمی اویلی-محمدحسین 971 مهندسی عمران -مدیریت ساخت کارشناسی ارشد  971 19.42 سوم
30 94130221012 حق دادرضایی-مهری 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.85 اول
31 94130221013 خزائی-اناهیتا 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.75 دوم
32 94130221002 ابراهیمی-زهرا 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.63 سوم
33 95131102056 پیرنیاکان صدرا 951 حقوق کارشناسی 971 19.82 اول
34 95131101059 ملکی- فاطمه 951 حقوق کارشناسی 971 19.63 دوم
35 95131101061 امامی فاطمه 951 حقوق کارشناسی 971 19.24 سوم
36 96130221014 فیروزی نوروز-محدثه 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.3 اول
37 96130221007 رسولی نژاد-ندا 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.33 دوم
38 96130221015 قمی اویلی-مارال 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 18.15 سوم
39 96131102040 قربان زاده-میثم 961 حقوق کارشناسی 971 19.5 اول
40 96231101063 خواجه حسینی زینب 962 حقوق کارشناسی 971 18.95 اول
41 96231102077 بودش ابراهیم 962 حقوق کارشناسی 971 18.58 دوم
42 97130221014 داننده بوسجین-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.65 اول
43 97130221027 مهدی زاده تواسانی-هانیه 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.26 دوم
44 97130221005 اسمعیلی-زهرا 971 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 971 19.03 سوم
45 94130191022 سیف-زینب 941 حسابداری  کارشناسی 971 18.24 اول
46 94131211021 قاضی نژاد-رقیه 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 971 18.6 اول
47 94131211002 اسلامی-پردیس 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 971 18.58 دوم
48 94131211020 فیاضی-مریم 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 971 18.11 سوم
49 94230191008 موسوی-زهرا 942 حسابداری  کارشناسی 971 18.18 اول
50 95130192029 رنجبر-مجتبی 951 حسابداری  کارشناسی 971 18.64 اول
51 95130192050 فتاحی-علی 951 حسابداری  کارشناسی 971 18.57 دوم
52 95130191016 تسلیمی-معصومه 951 حسابداری  کارشناسی 971 18.18 سوم
53 96130192008 باقری-امیررضا 961 حسابداری  کارشناسی 971 18.73 اول
54 96130191065 یزدانی-سکینه 961 حسابداری  کارشناسی 971 18.29 دوم
55 97130191037 مفیدی-مانا 971 حسابداری  کارشناسی 971 18.99 اول
56 97130191051 سیار- کلثوم 971 حسابداری  کارشناسی 971 18.44 دوم
57 97130191034 کوزه گرکالجی-زهرا 971 حسابداری  کارشناسی 971 18.28 سوم
58 94130571022 صفاتیان-سیمین دخت 941 مهندسی معماری کارشناسی 971 19.56 اول
59 94130571011 حیدری-شهربانو 941 مهندسی معماری کارشناسی 971 18.44 دوم
60 95130241063 قاسمی-زهرا 951 روانشناسی کارشناسی 971 19.89 اول
61 95130241091 کاظمیان فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 971 19.42 دوم
62 95130241096 مالایی کله بستی- فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 971 19 سوم
63 95130571012 کلوانی-فاطمه 951 مهندسی معماری کارشناسی 971 18.42 اول
64 96130241086 رحمتی زینت 961 روانشناسی کارشناسی 971 19.26 اول
65 96130241088 عینالی سقاواز فروزان 961 روانشناسی کارشناسی 971 18.9 دوم
66 96130241050 صیقل-فاطمه 961 روانشناسی کارشناسی 971 18.71 سوم
67 97130402014 کردناییج امیر عباس  971 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 971 19.71 اول
68 97130571009 کوزه گر-ایدا 971 مهندسی معماری کارشناسی 971 19.08 اول
69 96130591005 لطفعلی زاده-ایسان 961 مهندسی عمران کارشناسی 971 19.35 اول
70 96130591010 باید فاطمه  961 مهندسی عمران کارشناسی 971 18.61 دوم
71 96130592002 اسحق نیم وری-احمدرضا 961 مهندسی عمران کارشناسی 971 18.56 سوم
72 94130541013 میردارسلطانی-نگار 941 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.86 اول
73 94130702024 رویانیان-سینا 941 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.64 اول
74 94130702039 گودرزی-سهراب 941 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 18.45 دوم
75 95130541005 کاظم پور-زهرا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.43 اول
76 95130542008 شجاع-پارسا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.11 دوم
77 95130702011 عرب زاده-علی 951 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.69 اول
78 95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.35 دوم
79 96130542013 اسدی- سعید 961 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.85 اول
80 96130541003 پاشانارنج بن-فاطمه 961 مهندسی صنایع کارشناسی 971 18.36 دوم
81 97130701029 زکوی-فاطمه 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.89 اول
82 97130701061 حسینی حامد سیده نرجس 971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.5 دوم
83 97130701052 دریایی پگاه  971 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک کارشناسی 971 19.43 سوم

۱۳۹۷/۷/۱۵ - اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
.
لیست اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (بدون احتساب فارغ التحصیل)
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال رتبه
1 96120151018 قویدل-خدیجه 961 حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد  962 19.15 اول
2 96120221020 راعی-پروانه 961 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد  962 19.3 اول
3 96120332003 اسلامی چلندر-علی 961 حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد  962 19 اول
4 96120401002 سلطان پور-سمانه 961 مهندسی برق -  مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد  962 19.59 اول
5 96120412202 محمدی حبیب اباد-مرتضی 961 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  962 19.27 اول
6 96120412009 شاکری-هادی 961 مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد  962 19 دوم
7 96120432201 اقائی نژادتوچاهی-علی 961 مهندسی برق -سیستم الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد  962 19.39 اول
8 96120551018 محمدپور-زهرا 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  962 19.67 اول
9 96120552018 محمدی-امیر 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  962 19.67 اول
10 96120551012 زکوی-فاطمه 961 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد  962 19.5 دوم
11 96120571028 کوه زاد سارا 961 مهندسی معماری کارشناسی ارشد  962 19.42 اول
12 94130101051 ملائی-فاطمه 941 حقوق کارشناسی 962 19.5 اول
13 94130221012 حق دادرضایی-مهری 941 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.11 اول
14 95130222009 مومنی-محمدعلی 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 19.23 اول
15 95130221030 حسین زاده زهرا 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 19.2 دوم
16 95130221004 بازیار-مرضیه 951 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.55 سوم
17 95131101061 امامی فاطمه 951 حقوق کارشناسی 962 19.33 اول
18 95131102056 پیرنیاکان صدرا 951 حقوق کارشناسی 962 19.1 دوم
19 95131101009 اهنگرنارنج بن-نازیلا 951 حقوق کارشناسی 962 18.84 سوم
20 96130221014 فیروزی نوروز-محدثه 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 19.3 اول
21 96230221002 محبی ایرانی-مریم 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.53 دوم
22 96130221002 جعفری بلالمی-ستاره 961 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 962 18.2 سوم
23 96131102040 قربان زاده-میثم 961 حقوق کارشناسی 962 19.35 اول
24 96131102064 واحدی علی اصغر 961 حقوق کارشناسی 962 19.33 دوم
25 96131101050 فیاضی زهرا 961 حقوق کارشناسی 962 19.12 سوم
26 96231101063 خواجه حسینی زینب 962 حقوق کارشناسی 962 19.44 اول
27 93230191002 خاکپور-پوران 932 حسابداری  کارشناسی 962 19.24 اول
28 94130191022 سیف-زینب 941 حسابداری  کارشناسی 962 18.4 اول
29 94130191024 طالش صالحانی-زهرا 941 حسابداری  کارشناسی 962 18.12 دوم
30 94131211020 فیاضی-مریم 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 962 19.5 اول
31 94131211002 اسلامی-پردیس 941 مدیریت صنعتی  کارشناسی 962 18.61 دوم
32 94230191008 موسوی-زهرا 942 حسابداری  کارشناسی 962 18.63 اول
33 95130191013 پشتوان-شقایق 951 حسابداری  کارشناسی 962 19.1 اول
34 95130191016 تسلیمی-معصومه 951 حسابداری  کارشناسی 962 18.89 دوم
35 95131211027 موسوی عمادی-ریحانه سادات 951 مدیریت صنعتی  کارشناسی 962 18.61 اول
36 96130191045 قاسمی-فاطمه 961 حسابداری  کارشناسی 962 19.6 اول
37 96130191065 یزدانی-سکینه 961 حسابداری  کارشناسی 962 19.28 دوم
38 94130241010 اصغرزاده شیاده-مبینا 941 روانشناسی کارشناسی 962 19.59 اول
39 94130241086 مهدوی نیا-مریم 941 روانشناسی کارشناسی 962 18.85 دوم
40 94130242016 محرری-ادیب 941 روانشناسی کارشناسی 962 18.21 سوم
41 94130571004 امیری گنگری-فائزه 941 مهندسی معماری کارشناسی 962 18.84 اول
42 94230241005 احدی-فاطمه 942 روانشناسی کارشناسی 962 19.37 اول
43 94230241012 شکوهی-زهرا 942 روانشناسی کارشناسی 962 18 دوم
44 95130241091 کاظمیان فاطمه 951 روانشناسی کارشناسی 962 19.88 اول
45 95130241081 ولی پور-هانیه 951 روانشناسی کارشناسی 962 19.5 دوم
46 95130241063 قاسمی-زهرا 951 روانشناسی کارشناسی 962 19.28 سوم
47 96130241081 سبزی زهرا 961 روانشناسی کارشناسی 962 19.65 اول
48 96130241086 رحمتی زینت 961 روانشناسی کارشناسی 962 19.43 دوم
49 96130241079 یوسفی-مائده 961 روانشناسی کارشناسی 962 19.23 سوم
50 95251551002 ذاکری  فاطمه  952 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 962 18.11 اول
51 96130591005 لطفعلی زاده-ایسان 961 مهندسی عمران کارشناسی 962 20 اول
52 93130702054 عباس زاده-اروین 931 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.39 اول
53 94130702039 گودرزی-سهراب 941 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.58 اول
54 94230512005 کرد-هادی 942 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 962 18.35 اول
55 95130541005 کاظم پور-زهرا 951 مهندسی صنایع کارشناسی 962 18.77 اول
56 95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 19.38 اول
57 96130701012 فیاضی- صدف 961 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.72 اول
58 96130701009 گل-سکینه 961 مهندسی پزشکی  کارشناسی 962 18.05 دوم
59 96140531032 وطن پور-فاطمه 961 نقشه کشی معماری - معماری کاردانی 962 18.12 اول

۱۳۹۶/۶/۱۵ - اسامی ممتازین کلیه مقاطع تحصیلی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
 ممتازین کلیه مقاطع تحصیلی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 
شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود کد رشته رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال تعداد واحد اخذدرترم تعداد واحد گذرانده ترم رتبه
93130511004 احمدی -نسترن 931 3051 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 952 18.86 22 22 اول
93130521002 ابراهیمی-فریبا 931 3052 مهندسی منابع طبیعی - شیلات‏ کارشناسی 952 18.5 20 20 اول
95130541005 کاظم پور-زهرا 951 3054 مهندسی صنایع کارشناسی 952 18.6 21 21 اول
93130701029 دامن افشان-فاطمه 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 19.63 17 17 اول
93130701007 انگورج غفاری-فرزانه 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 19.48 24 24 دوم
93130701013 جامیری-معصومه 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 18.87 19 19 سوم
95130701009 رئوِفی-مهدیه 951 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 19.39 20 20 اول
95130702011 عرب زاده-علی 951 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 952 18.64 20 20 دوم
92230801002 فقیه نیا-زهرا 922 3080 مهندسی مکانیک کارشناسی 952 18.08 19.5 19 اول
92130591029 حسینی-سیده فاطمه 921 3059 مهندسی عمران کارشناسی 952 18.48 21 20 اول
93130592008 احمدی - امیرحسین 931 3059 مهندسی عمران کارشناسی 952 19.4 20 20 اول
93130592076 قملاقی-حیدر 931 3059 مهندسی عمران کارشناسی 952 18.06 20 20 دوم
94130241086 مهدوی نیا-مریم 941 3024 روانشناسی کارشناسی 952 18.82 19 19 اول
94130242016 محرری-ادیب 941 3024 روانشناسی کارشناسی 952 18.32 19 19 دوم
94130241072 کوثری-مینا 941 3024 روانشناسی کارشناسی 952 18.13 19 19 سوم
94230241005 احدی-فاطمه 942 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.16 19 19 اول
95130241087 آذری مریم 951 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.85 20 20 اول
95130241063 قاسمی-زهرا 951 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.75 20 20 دوم
95130241091 کاظمیان فاطمه 951 3024 روانشناسی کارشناسی 952 19.68 20 20 سوم
92130401060 قنبری مزیدی-فاطمه 921 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 19.43 20 20 اول
93130402017 عبداللهی پور-رضا 931 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 19.1 20 20 اول
93130401003 علا- فائزه 931 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 19 19 19 دوم
93130402011 رضائی-محمدرضا 931 3040 مهندسی برق - قدرت کارشناسی 952 18.58 19 19 سوم
93130571030 حسینی-سیده معصومه 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 20 17 17 اول
93130571028 حسینی-سیده ایدا 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 18.63 19 19 دوم
93130571034 خضری-نگین سادات 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 18.49 19 19 سوم
94130571023 صفری سقاواز-ندا 941 3057 مهندسی معماری کارشناسی 952 18.78 17 17 اول
95131551005 کردتبار-حدیثه 951 3155 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 952 18.61 20 20 اول
95140551025 حقانی حسن کیاده-مریم 951 4055 کامپیوتر- نرم افزارکامپیوتر کاردانی 952 18.47 19 19 اول
93130192003 اجرپی-مزدک 931 3019 حسابداری  کارشناسی 952 19.08 19 19 اول
93130211040 صفی-سمیرا 931 3021 مدیریت صنعتی  کارشناسی 952 18.24 17 17 اول
94130191022 سیف-زینب 941 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.67 20 18 اول
94131211002 اسلامی-پردیس 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 952 19.08 18 18 اول
94131211020 فیاضی-مریم 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 952 18.44 20 20 دوم
95130191016 تسلیمی-معصومه 951 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.94 17 17 اول
95130191067 فلاح پور-فاطمه 951 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.88 20 17 دوم
95130192029 رنجبر-مجتبی 951 3019 حسابداری  کارشناسی 952 18.81 17 17 سوم
93130102102 مفیدی-عادل 931 3010 حقوق کارشناسی 952 18.7 20 20 اول
93130202014 سعیدی ساعدی-محمد 931 3020 علوم اقتصادی - اقتصادبازرگانی کارشناسی 952 19.82 17 17 اول
93130202002 ادینه پورباقری-امیررضا 931 3020 علوم اقتصادی - اقتصادبازرگانی کارشناسی 952 18.68 17 17 دوم
93130221002 احمدی-مریم 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.04 18 18 اول
93130222007 پورسیدلرزجان-سیدمسعود 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.92 18 18 دوم
93130221016 دلدار-زهرا 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.39 18 18 سوم
93230102006 جوان شیر- محمدصادق 932 3010 حقوق کارشناسی 952 18 20 20 اول
94130101051 ملائی-فاطمه 941 3010 حقوق کارشناسی 952 18.45 21 21 اول
94130221003 احمدی اسور-دلارام 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.29 17 17 اول
94130221012 حق دادرضایی-مهری 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.03 18 18 دوم
94130221002 ابراهیمی-زهرا 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.22 18 18 سوم
95130221030 حسین زاده زهرا 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 19.47 19 19 اول
95130221022 کثیری-مهناز 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 952 18.8 20 20 دوم
95131101009 اهنگرنارنج بن-نازیلا 951 3110 حقوق کارشناسی 952 19.5 19 19 اول
95131101061 امامی فاطمه 951 3110 حقوق کارشناسی 952 19.05 19 19 دوم
95131102051 بنگر-مهدی 951 3110 حقوق کارشناسی 952 18.67 21 21 سوم
95120412202 سلطان کریمی-تقی 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.83 9 9 اول
95120412010 رمضان دیده-حجت 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.32 11 11 دوم
95120412013 شریفی پرمکوهی-بابک 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.05 11 11 سوم
95120541024 فلاح مرداب سری-مریم 951 2054 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم کارشناسی ارشد 952 20 12 12 اول
95120572050 نصیری-مهدی 951 2057 مهندسی معماری کارشناسی ارشد 952 19.54 12 12 اول
95120592001 وخشور حفظ آباد-حمید 951 2059 مهندسی عمران-سازه کارشناسی ارشد 952 19.13 12 12 اول
95120602007 توکلی-یاسر 951 2060 مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد 952 19.25 12 12 اول
94420412001 معافی مدنی سید اسماعیل 952 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 952 19.06 8 8 اول
95120221019 حسین زاده-مونا 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 952 19.6 10 10 اول
95120221007 اللهی کنتایی-عالمه 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 952 19.4 10 10 دوم
95120221004 احمدی-زهرا 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 952 19.3 10 10 سوم
95121212010 جعفری سبدانی-پیمان 951 2121 مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه کارشناسی ارشد 952 19.3 10 10 اول
96/6/7


 

۱۳۹۶/۲/۹ - لیست ممتازین نیمسال اول 95
لیست ممتازین نیمسال اول 95 
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام ترم ورود کد رشته رشته مقطع ترم تحصیلی معدل نیمسال تعداد واحد اخذدرترم تعداد واحد گذرانده ترم رتبه
1 90130541015 بالی-مریم 901 3054 مهندسی صنایع کارشناسی 951 18.11 23 23 اول
2 91130552048 شریعت زاده-محمدجواد 911 3055 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 951 18.11 18 18 اول
3 92130211041 خاکپور-فاطمه 921 3021 مدیریت صنعتی  کارشناسی 951 18.91 20 17 اول
4 92130221008 پارساجو- زینب 921 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 19.39 20 20 دوم
5 92130221011 بور-فاطمه 921 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 19.65 20 20 اول
6 92130221044 کریمی اژدر-پریسا 921 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18 20 20 سوم
7 92130401060 قنبری مزیدی-فاطمه 921 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 18.28 20 20 دوم
8 92130402005 الوندمکان-فواد 921 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 18.31 20 18 اول
9 92130512014 بهروزنیا-علی 921 3051 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 951 18.03 17 17 اول
10 92130522078 نصرالله زاده-مهدی 921 3052 مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏ کارشناسی 951 18.25 18 18 اول
11 93130102047 رئیس پور-محسن 931 3010 حقوق کارشناسی 951 18.44 18 18 دوم
12 93130102102 مفیدی-عادل 931 3010 حقوق کارشناسی 951 18.67 18 18 اول
13 93130191014 اهنگرصالحانی-مریم 931 3019 حسابداری  کارشناسی 951 18.67 18 18 دوم
14 93130191032 چهره گشا-نفیسه 931 3019 حسابداری  کارشناسی 951 18.03 20 20 سوم
15 93130192003 اجرپی-مزدک 931 3019 حسابداری  کارشناسی 951 19.73 20 20 اول
16 93130202014 سعیدی ساعدی-محمد 931 3020 علوم اقتصادی - گرایش بازرگانی کارشناسی 951 19.21 17 17 اول
17 93130212061 گلستانی-مصطفی 931 3021 مدیریت صنعتی  کارشناسی 951 18.21 19 19 اول
18 93130221002 احمدی-مریم 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 19.08 18 18 اول
19 93130221016 دلدار-زهرا 931 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18.31 18 18 دوم
20 93130402011 رضائی-محمدرضا 931 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 19.22 18 18 اول
21 93130402017 عبداللهی پور-رضا 931 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 18.83 18 18 دوم
22 93130511076 محمدی-فاطمه زهرا 931 3051 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 951 19.36 18 18 اول
23 93130521002 ابراهیمی-فریبا 931 3052 مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏ کارشناسی 951 18.44 18 18 اول
24 93130571030 حسینی-سیده معصومه 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 951 18.97 18 18 اول
25 93130571034 خضری-نگین سادات 931 3057 مهندسی معماری کارشناسی 951 18.32 18 18 دوم
26 93130592008 احمدی - امیرحسین 931 3059 مهندسی عمران کارشناسی 951 18.86 19 19 اول
27 93130701013 جامیری-معصومه 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 951 19.3 19 19 اول
28 93130702037 رخصتی تطفی-محمدرسول 931 3070 مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) کارشناسی 951 18.33 19 19 دوم
29 93230191002 خاکپور-پوران 932 3019 حسابداری  کارشناسی 951 19.39 18 18 اول
30 93230401001 زوارفرد-حمیرا 932 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 18.88 20 20 اول
31 93230512001 راه نشین-محمد 932 3051 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 951 19.13 20 20 اول
32 93251551006 فلاح - دینا 932 5155 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 951 18.05 20 20 اول
33 94120221016 درزی-رقیه 941 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.2 10 10 سوم
34 94120221049 واحدی-نگار 941 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.4 10 10 دوم
35 94120221112 کاظمیان-ماریه 941 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.9 10 10 اول
36 94120301023 زاهدیان تجنکی-نرگس 941 2030 فقه و حقوق جزا کارشناسی ارشد 951 19.1 14 10 اول
37 94130101051 ملائی-فاطمه 941 3010 حقوق کارشناسی 951 18 20 20 اول
38 94130182009 توسلی-محمد 941 3018 حسابداری-دولتی کارشناسی 951 18.61 19 19 اول
39 94130201010 رویانی-زهرا 941 3020 علوم اقتصادی - گرایش بازرگانی کارشناسی 951 18.53 18 18 اول
40 94130221002 ابراهیمی-زهرا 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18.26 19 19 سوم
41 94130221003 احمدی اسور-دلارام 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 19.65 20 20 اول
42 94130221012 حق دادرضایی-مهری 941 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 19.05 19 19 دوم
43 94130241072 کوثری-مینا 941 3024 روانشناسی کارشناسی 951 18.84 19 19 اول
44 94130241086 مهدوی نیا-مریم 941 3024 روانشناسی کارشناسی 951 18.37 19 19 سوم
45 94130242016 محرری-ادیب 941 3024 روانشناسی کارشناسی 951 18.67 18 18 دوم
46 94130402006 خواجوندصالحی-احمد 941 3040 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی 951 18.64 18 18 اول
47 94130571004 امیری گنگری-فائزه 941 3057 مهندسی معماری کارشناسی 951 18.18 17 17 دوم
48 94130571022 صفاتیان-سیمین دخت 941 3057 مهندسی معماری کارشناسی 951 18.42 19 19 اول
49 94131211002 اسلامی-پردیس 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 951 18.95 20 20 دوم
50 94131211020 فیاضی-مریم 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 951 19.59 20 20 اول
51 94131211021 قاضی نژاد-رقیه 941 3121 مدیریت صنعتی  کارشناسی 951 18.33 19 19 سوم
52 94150481015 دهقان-مهدیه 941 5048 علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 951 18.13 20 20 اول
53 94151551016 نیک نهاد-کبرا 941 5155 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 951 18.55 20 20 اول
54 94230241011 رمضانی-سمیه 942 3024 روانشناسی کارشناسی 951 18.16 19 19 دوم
55 94230241012 شکوهی-زهرا 942 3024 روانشناسی کارشناسی 951 18.79 20 17 اول
56 94230512005 کرد-هادی 942 3051 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  کارشناسی 951 18.85 20 20 اول
57 94250471009 یوسفی-مریم 942 5047 علمی - کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته 951 18.28 20 18 اول
58 95120141002 زاهدی اسکی-غزاله 951 2014 علوم اقتصادی کارشناسی ارشد 951 20 14 10 اول
59 95120141013 حاتمی داودی-منا 951 2014 علوم اقتصادی کارشناسی ارشد 951 20 14 10 اول
60 95120141014 خواجه پور-سحر 951 2014 علوم اقتصادی کارشناسی ارشد 951 20 14 10 اول
61 95120221007 اللهی کنتایی-عالمه 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.25 8 8 دوم
62 95120221019 حسین زاده-مونا 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.63 8 8 اول
63 95120221049 ناییج-زهرا 951 2022 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 951 19.13 8 8 سوم
64 95120411011 زال نژاد-مرضیه 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 951 19.67 9 9 دوم
65 95120412010 رمضان دیده-حجت 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 951 20 9 9 اول
66 95120412013 شریفی پرمکوهی-بابک 951 2041 مهندسی برق -سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 951 20 9 9 اول
67 95120541024 فلاح مرداب سری-مریم 951 2054 مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم کارشناسی ارشد 951 20 9 9 اول
68 95120551200 اسدی-فاطمه 951 2055 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد 951 19 9 9 اول
69 95120552031 صدرزاده اقاجانی-ناصر 951 2055 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد 951 19 9 9 اول
70 95120571049 نصیرخالدی-شبنم 951 2057 مهندسی معماری کارشناسی ارشد 951 19.2 10 10 دوم
71 95120572021 ذکوی-مرتضی 951 2057 مهندسی معماری کارشناسی ارشد 951 19.2 10 10 دوم
72 95120572050 نصیری-مهدی 951 2057 مهندسی معماری کارشناسی ارشد 951 19.3 10 10 اول
73 95120592001 وخشور حفظ آباد-حمید 951 2059 مهندسی عمران-سازه کارشناسی ارشد 951 19.83 9 9 اول
74 95130191003 اختری-فاطمه 951 3019 حسابداری  کارشناسی 951 18.08 18 18 سوم
75 95130191012 بور-سکینه 951 3019 حسابداری  کارشناسی 951 18.56 18 18 دوم
76 95130191013 پشتوان-شقایق 951 3019 حسابداری  کارشناسی 951 18.64 18 18 اول
77 95130221022 کثیری-مهناز 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18.45 20 20 اول
78 95130221030 حسین زاده زهرا 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18.11 19 19 سوم
79 95130222010 نیازی محسنی-حسین 951 3022 مترجمی زبان انگلیسی  کارشناسی 951 18.29 20 20 دوم
80 95130591011 قاضی نژاد-پریسا 951 3059 مهندسی عمران کارشناسی 951 19.24 17 17 اول
81 95131101009 اهنگرنارنج بن-نازیلا 951 3110 حقوق کارشناسی 951 19.35 17 17 اول
82 95531551002 قلی زاده - فائزه( مهمان از) 951 3055 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 951 18.9 23 23 مهمان

۱۳۹۴/۱۲/۱۹ - لیست دانشجویان ممتاز در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

.

شماره دانشجویی

نام خانوادگی و نام

ترم ورود

معدل نیمسال

مقطع

ترم تحصیلی

رشته

تعداد واحد

 اخذدرترم

تعداد واحد

گذرانده ترم

93120141003

امیری - هدیه

931

19.81

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

12

12

اول

93120141013

دیوسالار-شیوا

931

19.17

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

9

9

دوم

93120141018

سفری-سیده مهسا

931

19.17

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

9

9

دوم

93120141038

هادی قلعه جوقی-سیده زهرا

931

19.17

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

9

9

دوم

93120221036

مشایخ بخشی-الهه

931

19.2

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

12

10

اول

93120221028

قدرتی-ارزو

931

19.1

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

دوم

93120222004

اسمعیل زاده قمی-محمدامین

931

19

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

سوم

94120221112

کاظمیان-ماریه

941

19.6

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

اول

94120221026

شهابی-فاطمه

941

19.5

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

دوم

94120422009

امیری-امین

941

19.17

کارشناسی ارشد

941

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

12

9

اول

94120421019

حسن زاده-فرناز

941

19.08

کارشناسی ارشد

941

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

12

9

دوم

94120551004

اسلامی-مهسا

941

19.33

کارشناسی ارشد

941

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

9

9

اول

94120552007

پورامین امیری-یوسف

941

19

کارشناسی ارشد

941

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

9

9

دوم

.

شماره دانشجویی

نام خانوادگی و نام

ترم ورود

معدل نیمسال

مقطع

ترم تحصیلی

رشته

تعداد واحد اخذدرترم

تعداد واحد گذرانده ترم

رتبه

91130191045

حسینی-شهربانو

911

18.79

کارشناسی

941

حسابداری

23

23

اول

91130191031

جلیلوند-مهسا

911

18.63

کارشناسی

941

حسابداری

18

18

دوم

91230191012

پاشاپور-ام کلثوم

912

18.39

کارشناسی

941

حسابداری

21

21

اول

91230192004

محمد زاده-میثم

912

18.76

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

دوم

93130191102

مقصودی-مرضیه

931

18.53

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

سوم

93130191103

مقصودی-مریم

931

18.73

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

دوم

93130192003

اجرپی-مزدک

931

19.2

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

اول

93230191002

خاکپور-پوران

932

18.79

کارشناسی

941

حسابداری

19

19

اول

94130191022

سیف-زینب

941

18.88

کارشناسی

941

حسابداری

18

18

اول

90130102100

نصیری-سعید

901

18.19

کارشناسی

941

حقوق

18

18

اول

92130101015

بور-الهام

921

18.3

کارشناسی

941

حقوق

22

20

اول

93230101005

رضایی - افسانه

932

18.23

کارشناسی

941

حقوق

20

20

اول

94130101029

دیوسالار-سپیده

941

18.32

کارشناسی

941

حقوق

19

19

اول

90130201079

فلاح-مهسا

901

18.72

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

17

17

اول

91130201124

یوسفی فرد-رویا

911

18.75

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

20

18

سوم

91130201102

محمدی فر-معصومه

911

18.85

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

17

17

دوم

91130201105

ملاباقری سقزچی-فاطمه

911

19.25

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

22

22

اول

93130202014

سعیدی ساعدی-محمد

931

19.65

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

18

18

اول

94130201010

رویانی-زهرا

941

19.18

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

17

17

اول

91130221092

نائیج ونوش-اسیه

911

19.11

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

سوم

91130221090

نائیج-زهرا

911

19.17

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

دوم

91130221036

خاکپور-مژگان

911

19.22

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

91130221047

رمضانی خواه- مریم

911

19.22

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

92130221027

درویش صفت-یاسمن

921

18.25

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

20

20

سوم

92130221011

بور-فاطمه

921

18.33

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

20

18

دوم

92130221008

پارساجو- زینب

921

19.78

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

92230222001

ناصری-امیرحسین

922

18.89

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

93130221021

رضازاده-زهرا

931

18.33

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

سوم

93130222007

پورسیدلرزجان-سیدمسعود

931

18.79

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

19

19

دوم

93130221002

احمدی-مریم

931

19.74

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

19

19

اول

93230221001

کاظمیان - سمیه

932

18.7

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

20

20

اول

94130221012

حق دادرضایی-مهری

941

18.94

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

17

17

دوم

94130221003

احمدی اسور-دلارام

941

19.59

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

17

17

اول

91130211069

رفیعی-ارزو

911

18.63

کارشناسی

941

مدیریت صنعتی

18

18

اول

92130211041

خاکپور-فاطمه

921

18.58

کارشناسی

941

مدیریت صنعتی

20

18

اول

92130402008

باقری جبلی-سعید

921

18.94

کارشناسی

941

مهندسی برق

17

17

اول

93130402011

رضائی-محمدرضا

931

18.05

کارشناسی

941

مهندسی برق

19

19

سوم

94130402006

خواجوندصالحی-احمد

941

18.89

کارشناسی

941

مهندسی برق

18

18

دوم

93130701013

جامیری-معصومه

931

18.32

کارشناسی

941

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

22

22

دوم

93130702012

تیموری-امیرحسین

931

18.64

کارشناسی

941

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

23

23

اول

93250492001

رضایی-یاسر

932

19

کارشناسی ناپیوسته

941

مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

21

21

اول

94150471026

کریمه-پریسا

941

18.67

کارشناسی ناپیوسته

941

مهندسی تکنولوژی معماری

18

18

دوم

94150471030

مقصودی-خدیجه

941

18.72

کارشناسی ناپیوسته

941

مهندسی تکنولوژی معماری

18

18

اول

91230541001

اسلامی-مهسا

912

18.33

کارشناسی

941

مهندسی صنایع

18

18

اول

91130591010

آق اتابای-ازاده

911

18.92

کارشناسی

941

مهندسی عمران

24

24

اول

92130592014

آهی نژاد-علی

921

18.51

کارشناسی

941

مهندسی عمران

19

19

اول

93130591093

نائیجی-مرجان

931

18.25

کارشناسی

941

مهندسی عمران

21

18

دوم

93130592008

احمدی - امیرحسین

931

19.26

کارشناسی

941

مهندسی عمران

21

21

اول

94130591010

سلاحی-فاطمه

941

18.01

کارشناسی

941

مهندسی عمران

17

17

سوم

94130592031

ردائی-امیرمحمد

941

18.22

کارشناسی

941

مهندسی عمران

17

17

دوم

94130592032

رهبرمبارک ابادی-صادق

941

18.28

کارشناسی

941

مهندسی عمران

17

17

اول

91130551013

بهرام زاده-روشنک

911

18.64

کارشناسی

941

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

19

19

سوم

91130551033

رضاپور-سهیلا

911

18.85

کارشناسی

941

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

19

17

دوم

91130551073

محمدی-زهرا

911

19.21

کارشناسی

941

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

21

19

اول

91130571016

توکلی-فرناز

911

20

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

17

اول

92130571033

زالکانی ملاکلا-زهرا

921

18.39

کارشناسی

941

مهندسی معماری

18

18

سوم

92130571034

زالکانی ملاکلا-فاطمه

921

18.5

کارشناسی

941

مهندسی معماری

18

18

دوم

92130571069

کوه زاد-سارا

921

18.86

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

20

اول

93130571034

خضری-نگین سادات

931

18

کارشناسی

941

مهندسی معماری

19

19

دوم

93130571030

حسینی-سیده معصومه

931

18.63

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

20

اول

93230571002

افتخاری - زهرا

932

19.06

کارشناسی

941

مهندسی معماری

18

18

اول

94130571020

شعبان وامرزانی-معصومه

941

18

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

20

دوم

94130571022

صفاتیان-سیمین دخت

941

18.21

کارشناسی

941

مهندسی معماری

19

19

اول

91130531003

احسانی-سمیه

911

18.72

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

17

17

دوم

92130531011

شیرکش-لیلا

921

19.41

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

19

19

اول

91130521069

کرمی مقدم-فرانک

911

19.01

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

23

23

اول

92130521060

گودرزی-مهدیه

921

18.69

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

17

17

اول

93130521002

ابراهیمی-فریبا

931

18.69

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

21

18

اول

91130511027

خانجانی-فاطمه

911

18.36

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

18

18

دوم

91130511062

فلاح-فائقه

911

19.46

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

19

19

اول

92130512014

بهروزنیا-علی

921

18.47

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

19

19

اول

93130511004

احمدی -نسترن

931

18.29

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

17

17

دوم

93130511076

محمدی-فاطمه زهرا

931

18.9

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

22

22

اول

93230512001

راه نشین-محمد

932

19.42

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

18

18

اول

.
.

۱۳۹۱/۹/۱۴ - اسامی ممتازین در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90

  ردیف

  شماره دانشجویی

  نام خانوادگی و نام

  ترم ورود

  معدل نیمسال

  مقطع

  ترم تحصیلی

  رشته

  رتبه

  1

  88130101088

  موسوی-اشرف السادات

  881

  18.12

  کارشناسی

  902

  حقوق

  اول

  2

  88130102069

  فدایی لیما-فرشید

  881

  17.03

  کارشناسی

  902

  حقوق

  دوم

  3

  89130102005

  احمدی-مهران

  891

  18.14

  کارشناسی

  902

  حقوق

  اول

  4

  89130102049

  رضایی-حسن

  891

  17.61

  کارشناسی

  902

  حقوق

  دوم

  5

  89130102043

  درزی-پوریا

  891

  17.1

  کارشناسی

  902

  حقوق

  سوم

  6

  90130102088

  مالامیری-حسین

  901

  18.91

  کارشناسی

  902

  حقوق

  اول

  7

  90130102100

  نصیری-سعید

  901

  18.63

  کارشناسی

  902

  حقوق

  دوم

  8

  90130101056

  زاغی کریمی-ربابه

  901

  17.95

  کارشناسی

  902

  حقوق

  سوم

  9

  871192001

  پیش سرائیان-سکینه

  871

  17.21

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  10

  872192001

  نادری نیا-زهرا

  872

  17.72

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  11

  872191004

  روستائی-محمد

  872

  17.03

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  12

  88130192006

  اسکی-سعید

  881

  19.02

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  13

  88130191018

  پیش سرائیان انگاس-مهتاب

  881

  18.07

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  14

  88130192055

  سجادی-سیدیوسف

  881

  17.95

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  سوم

  15

  89130192063

  سلیمانی-یاسین

  891

  19.43

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  16

  89130191010

  آصفی-سیده رقیه

  891

  19.2

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  17

  89130191092

  محمدپور-معصومه

  891

  18.89

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  سوم

  18

  90130191013

  بابایی بیدهندی-مرجان

  901

  18.36

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  19

  90130191061

  شاه منصوریان-افروز

  901

  18.26

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  20

  90130191105

  نیازبال-امینه

  901

  18.26

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  21

  90130191007

  اسماعیل نژاد-فاطمه

  901

  18.14

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  سوم

  22

  872201001

  رستمی-ایمان

  872

  18.07

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  23

  88130201106

  واحدی-محدثه

  881

  19.89

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  24

  88130201108

  یزدانی-عاطفه

  881

  19.13

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  دوم

  25

  88130201036

  حیدردخت سوستانی-زهره

  881

  18.82

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  سوم

  26

  89130201013

  امیری-هدیه

  891

  19.14

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  27

  89130201089

  محمودوند-طیبه

  891

  18.27

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  دوم

  28

  90130201021

  تقی زاده-سحر

  901

  17.98

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  29

  90130201094

  ملکان-مولود

  901

  17.38

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  دوم

  30

  90130201102

  نیازمند-مریم

  901

  17.05

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  سوم

  31

  871211010

  فاضل زاده سوادکوهی-احمد

  871

  17.44

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  32

  872212006

  بیدار-سارا

  872

  17.16

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  33

  88130212026

  حسینی-سیدزین العابدین

  881

  19.67

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  34

  88130211057

  شجاعی-پریسا

  881

  19.1

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  دوم

  35

  88130212017

  پاشایی طلوتی-حسین

  881

  18.99

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  سوم

  36

  89130211080

  کاویانپور-کتایون

  891

  19.61

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  37

  89130211046

  رضایی-فاطمه

  891

  18.9

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  دوم

  38

  89130211028

  حجتی-فایزه

  891

  18.16

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  سوم

  39

  90130211026

  جانی زاده بجارگفشه-فاطمه

  901

  17.28

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  40

  871222034

  نیازی-زهرا

  871

  18.03

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  41

  872222004

  سالار-شمسیه

  872

  17.72

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  42

  88130221026

  پاشازانوس-مرجان

  881

  18.72

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  43

  88130222030

  جعفری-فرهنگ

  881

  18.67

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  دوم

  44

  88130221049

  خسروی ابراهیمی-مینا

  881

  18.44

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  سوم

  45

  89130221077

  کریمی-فهیمه

  891

  19

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  46

  89130221080

  مجتهدزاده-محدثه

  891

  19

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  47

  89130221074

  کاوسی-مینا

  891

  18.8

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  دوم

  48

  89130221062

  فامیل زوارجلالی-سیده ساره

  891

  18.71

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  سوم

  49

  90130221057

  شهابی-سکینه

  901

  19

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  50

  90130221086

  مظفری نوشری-مهسا

  901

  18.8

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  دوم

  51

  90130221004

  اجدادی کوشالشاه-سیده خاطره

  901

  18.55

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  سوم

  52

  872511001

  پارسا مهر-کوشا

  872

  17.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  اول

  53

  88130512019

  جباری زیدهی-جواد

  881

  18.12

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  اول

  54

  88130511045

  سیابی گرجان-ژاله

  881

  17.74

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  دوم

  55

  88130511035

  رضازاده-سکینه

  881

  17.72

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  سوم

  56

  89130511035

  درویش نارنج بن-فرشته

  891

  18

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  اول

  57

  89130511062

  فلاح-مرضیه

  891

  17.44

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  دوم

  58

  89130511049

  صفری کرارودی-ستاره

  891

  17.06

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  سوم

  59

  88130521055

  غفاری چراتی-الناز

  881

  17.65

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  اول

  60

  88130521035

  رهبری زاده-نجمه

  881

  17.55

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  دوم

  61

  89130521089

  نوری-مهرناز

  891

  19.55

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  اول

  62

  89130522026

  درویشی-سجاد

  891

  18.86

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  دوم

  63

  89130521005

  اسحق نیموری-معصومه

  891

  18.25

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  سوم

  64

  90130521059

  علی زاده-سکینه

  901

  19.3

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  اول

  65

  90130521086

  میرزانیا-شادی

  901

  17.38

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  دوم

  66

  90130521018

  حسین زاده-دلارام

  901

  17.34

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  سوم

  67

  88130531064

  علی پور-انیس

  881

  17.99

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  اول

  68

  88130531090

  نوبهارقزلجه میدان-سودابه

  881

  17.96

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  دوم

  69

  88130531007

  الغوثی-دنیا

  881

  17.3

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  سوم

  70

  89130531048

  شیرزادسقاواز-ساناز

  891

  18.5

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  اول

  71

  89130531029

  خردادی کوشالی-فاطمه

  891

  18.42

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  دوم

  72

  89130531056

  عالمی رستمی-سخیه

  891

  17.75

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  سوم

  73

  90130531019

  پرزیوند-محبوبه

  901

  18.68

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  اول

  74

  90130532089

  نیک پور-امیررضا

  901

  17.18

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  دوم

  75

  89130541013

  بابائی بیدهندی-رویا

  891

  18.68

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  اول

  76

  89130542078

  ملکی ورکی-یاسر

  891

  18.68

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  اول

  77

  89130541083

  ناجی-فاطمه

  891

  18.67

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  دوم

  78

  89130542056

  عباس پور-محمد

  891

  17.87

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  سوم

  79

  90130541004

  اسلامی-رومینا

  901

  18.5

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  اول

  80

  90130541034

  درخشانفر-سولماز

  901

  17.8

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  دوم

  81

  90130541068

  قره گزلی-بیتا

  901

  17.74

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  سوم

  82

  871551004

  شیرازی-حسین

  871

  17.56

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  83

  872552004

  حسینی سیانکی-مرجان

  872

  18.42

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  84

  88130551013

  جعفرقلی تباربیشه-شقایق

  881

  17.95

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  85

  88130552075

  مکاریان طبری-علی

  881

  17.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  دوم

  86

  88130552070

  مددی-ابوالفضل

  881

  17.76

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  سوم

  87

  89130551038

  زکایی-عاطفه

  891

  18.26

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  88

  89130551034

  رحیمی جوکندان-مژده

  891

  17.8

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  دوم

  89

  89130551050

  شمس الدین سعید-ارغوان

  891

  17.55

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  سوم

  90

  90130552065

  فتح الهی-میثم

  901

  18.43

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  91

  90130551023

  تقی پور-مینا

  901

  17.23

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  دوم

  92

  88130571037

  درویش-مرضیه

  881

  19.09

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  93

  88130572003

  علی زاده گلدیانی- بهنام

  881

  18.39

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  دوم

  94

  88130571032

  حسین پور-فایزه

  881

  18.29

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  سوم

  95

  89130572045

  ساقی بیرق-بهرام

  891

  19.64

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  96

  89130571026

  چاوشیان-سمیرا

  891

  18.24

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  دوم

  97

  89130572064

  فهیمیان-محمد

  891

  18.19

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  سوم

  98

  90130571014

  پورصادقی-نسیم

  901

  18.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  99

  90130572043

  سیفی-امین

  901

  18.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  100

  90130572087

  هاشمی نژاد-حسین

  901

  18.51

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  دوم

  101

  90130572003

  احسانی-سروش

  901

  17.57

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  سوم

  102

  90130592090

  نجاتی-شاهین

  901

  18.8

  کارشناسی

  902

  مهندسی عمران

  اول

  103

  90130592083

  مروج نیا-علیرضا

  901

  18.63

  کارشناسی

  902

  مهندسی عمران

  دوم

  104

  90130592011

  بازرگانیان-ارش

  901

  17.65

  کارشناسی

  902

  مهندسی عمران

  سوم

  105

  89140531069

  خواجوی مقدم-پریسا

  891

  17.9

  کاردانی

  902

  نقشه کشی معماری - معماری

  اول

  106

  89140531151

  فتحی-لیلا

  891

  17.1

  کاردانی

  902

  نقشه کشی معماری - معماری

  دوم

  107

  90140541026

  جمشیدی-لیلا

  901

  17.43

  کاردانی

  902

  حسابداری بازرگانی - حسابداری

  اول

  108

  90140541028

  حاکمی-فاطمه

  901

  17.08

  کاردانی

  902

  حسابداری بازرگانی - حسابداری

  دوم

  109

  89140671076

  شاهمرادی بزچلویی-پریسا

  891

  18.17

 

  کاردانی

  902

  کاردانی معماری

  اول

  110

  89140671027

  بیات-شکوفه

  891

  17.50

  کاردانی

  902

  کاردانی معماری

  دوم

  111

  89140671098

  علی پوریان- آذر

  891

  17.17

  کاردانی

  902

  کاردانی معماری

  سوم

  112

  89140681195

  بور-مهری

  891

  17.92

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  اول

  113

  89140681127

  فرجی-سوسن

  891

  17.17

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  دوم

  114

  90140681026

  اکبری-عاطفه

  901

  18.18

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  اول

  115

  90140681195

  محمدی-زینب

  901

  17.9

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  دوم

  116

  90140682057

  ترک کجوری-امید

  901

  17.78

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  سوم

  117

  90240681002

  توکلی-معصومه

  902

  17.05

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  اول

  118

  89150422053

  نیک پی بالاده- سجاد

  891

  17.08

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات( ICT )-کاربردهای ICT

  اول

  119

  89250432010

  رضائیان-جابر

  892

  18.96

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع

  اول

  120

  90150432045

  سلیمانی کوتنایی-محمدباقر

  901

  17.03

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع

  اول

  121

  89150442034

  حسینی-احسان

  891

  19.08

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  اول

  122

  89150442092

  مرادی-محمد

  891

  18.46

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  دوم

  123

  89150442031

  حسن زاده-میثم

  891

  18.37

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  سوم

  124

  90150442108

  اسلامی چلندر- علی اکبر

  901

  18.39

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  اول

  125

  90250442012

  شورج سمائی- محسن

  902

  17.58

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  اول

  126

  89150452089

  محبی - مجید

  891

  17.84

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  اول

  127

  89150452035

  خسروی - بابک

  891

  17

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  دوم

  128

  90150452015

  پورباقر-کیوان

  901

  19

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  اول

  129

  90150452034

  رابعه حدادی-نیما

  901

  17.02

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  دوم

  130

  89150461103

  نجفی-زهرا

  891

  17.95

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  اول

  131

  89150471010

  اسماهیل پور - معصومه

  891

  17.44

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  اول

  132

  90150471063

  عالی انگاس-نسیم

  901

  19.13

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  اول

  133

  90150471005

  حبیبی-بتول

  901

  18.95

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  دوم

  134

  90150471050

  زارع-سهیلا

  901

  18.42

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  سوم

  135

  90250471010

  شرج شریفی- شبنم

  902

  18.28

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  اول

  136

  90250471001

  محسنی-نسترن

  902

  17

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  دوم

  137

  89150482101

  کاویان پور-محمد

  891

  19.67

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  اول

  138

  89150482027

  توکلی-ابوالفضل

  891

  19

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  دوم

  139

  90150481033

  حسین زاده-اتنا

  901

  17.38

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  اول

  140

  90150481046

  دیوسالار-صغری

  901

  17.38

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  دوم

  141

  90150481044

  دهقان-زینب

  901

  17.05

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  سوم

  142

  90250482001

  کمالی کفراتی-باقر

  902

  18.5

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  اول

  143

  90250481010

  قاضی نژاد- آزاده

  902

  17.43

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  دوم

  144

  90150492107

  یوسفی-ابراهیم

  901

  18.76

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی عمران- عمران

  اول

  145

  90150491028

  حبشی-اقدس

  901

  17.44

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی عمران- عمران

  دوم

 


۱۳۹۰/۷/۲۴ - لیست دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89

  رشته: کاردان فنی برق – الکترونیک

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88140662008

  علی اکبر اسلامی

  881

  55/18

  892

  اول

  88440662001

  امیر عباس کردنائیج

  881

  29/18

  892

  دوم

  88140662060

  علیرضا صادقی نژاد پاریزی

  881

  09/17

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته کنترل وابزار دقیق

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88150442026

  کامبیز ثابت کلام

  881

  58/19

  892

  اول

  88150442040

  علی حیدری

  881

  47/18

  892

  دوم

  88150442028

  حمید جباری

  881

  3/18

  892

  سوم

  89150442034

  احسان حسینی

  891

  16/19

  892

  اول

  89150442031

  میثم حسن زاده

  891

  9/17

  892

  دوم

  89150442092

  محمد مرادی

  891

  09/17

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته انتقال وتوزیع

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871431026

  مجتبی آرام

  871

  76/17

  892

  اول

  88150432094

  امیر کویک

  881

  92/18

  892

  اول

  88150432003

  حسین آذر کمان زاده

  881

  87/18

  892

  دوم

  88150432013

  روح اله آهی

  881

  76/18

  892

  سوم

  89150432035

  ابراهیم رحمانی

  891

  23/19

  892

  اول

  89150432044

  حسین روحانی

  891

  21/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

 

  رشته: مهندسی معماری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88130571033

  سیده فاطمه حسینی

  881

  01/18

  892

  اول

  88130571041

  الهام رحیمی مقدم

  881

  76/17

  892

  دوم

  88130572057

  میلاد عابدینی

  881

  56/17

  892

  سوم

  89130572020

  سعید پور نوروز

  891

  91/17

  892

  اول

  89130571026

  سمیرا چاوشیان

  891

  65/17

  892

  دوم

  89130571056

  یاسمن عبدالهی

  891

  34/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: ناپیوسته عمران

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88150492073

  علی علا

  881

  14/18

  892

  اول

  88150492056

  نوروز ساسی فرهنگ

  881

  06/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته سخت افزار کامپیوتر

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871461003

  آرمان امامی ناحیه

  871

  21/18

  892

  اول

  872461010

  فرزاد مهانیان خامنه

  872

  49/18

  892

  اول

  872462007

  آزاده ایزد یار

  872

  14/18

  892

  دوم

  872462010

  پریا روز بخشیان

  872

  8/17

  892

  سوم

  88150461065

  مرجان صدیقی

  881

  5/19

  892

  اول

  88150462105

  فرهاد مصطفایی

  881

  19

  892

  دوم

  88150461081

  سمیرا غفاری

  881

  82/18

  892

  سوم

  89150461103

  زهرا نجفی

  891

  79/17

  892

  اول

  89150462067

  اقبال عبداللهی

  891

  04/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

 

  رشته: کاردانی معماری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88140671122

  نسترن محسنی

  881

  4/17

  892

  اول

  88140672057

  محمد علی روحی

  881

  36/17

  892

  دوم

  89140671073

  مهسا سلیمانی اسبو کلایی

  891

  17/18

  892

  اول

  89140671099

  گلناز علیزاده سولده

  891

  75/17

  892

  دوم

  89140671112

  سمیرا کالجی

  891

  72/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88130531064

  انیس علی پور

  881

  72/19

  892

  اول

  88130532035

  مهران دلفان آذری

  881

  59/18

  892

  دوم

  88130531007

  دنیا الغوثی

  881

  99/17

  892

  سوم

  89130531029

  فاطمه خردادی کوشالی

  891

  25/19

  892

  اول

  89130531048

  ساناز شیرزاد سقاواز

  891

  56/18

  892

  دوم

  89130531056

  سخیه عالمی رستمی

  891

  8/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861512001

  نیلوفر جلیلی

  861

  11/17

  892

  اول

  862512003

  فاطمه هاشمی

  862

  18

  892

  اول

  871512009

  فاطمه کاسه گر

  871

  23/18

  892

  اول

  871512008

  فرشته محمدی شلمانی

  871

  46/17

  892

  دوم

  871512005

  محدثه پور علی اشکلک

  871

  28/17

  892

  سوم

  872511001

  کوشا پارسا مهر

  872

  11/19

  892

  اول

  88130511052

  سپیده صالحی گیلاندهی

  881

  97/17

  892

  اول

  88130511055

  سیده سمیرا طالبی سنگدهی

  881

  95/17

  892

  دوم

  88130511084

  زینب موحدی

  881

  59/17

  892

  سوم

  89130511021

  نجمه تقی زاده

  891

  7/17

  892

  اول

  89130511008

  زهرا اسدی سنگاچینی

  891

  58/17

  892

  دوم

  89130511092

  زهرا یوسف پور

  891

  38/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی صنایع

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89130542056

  محمد عباس پور

  891

  56/18

  892

  اول

  89130542014

  ارسلان باقری شبانکاره

  891

  19/18

  892

  دوم

  89130541044

  رعنا سلطان زاده خراسانی

  891

  83/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی منابع طبیعی - شیلات

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871521002

  علی جدید فر

  871

  71/18

  892

  اول

  871522016

  سونا مقصودی

  871

  92/17

  892

  دوم

  871522011

  فاطمه زارعی

  871

  7/17

  892

  سوم

  872521004

  ابوذر گرایلی

  872

  42/18

  892

  اول

  872521003

  مرتضی زمیری

  872

  91/17

  892

  دوم

  88130521014

  فرزانه جعفری

  881

  31/19

  892

  اول

  88130521055

  الناز غفاری چراتی

  881

  66/18

  892

  دوم

  88130521021

  سپیده حسین جان زاده سرستی

  881

  75/17

  892

  سوم

  89130521089

  مهرناز نوری

  891

  27/18

  892

  اول

 

  ******************************

 

  رشته: فناوری اطلاعات

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89150422015

  جواد حسین زاده

  891

  05/17

  892

  اول

 

  ******************************

 

 

  رشته: کاردانی عمران

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  872691003

  آرمان قدرتی

  872

  83/17

  892

  اول

  88140692117

  ابراهیم یوسفی

  881

  67/18

  892

  اول

  89140691097

  سمیرا وجودی

  891

  19/18

  892

  اول

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی ناپیوسته معماری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  872472001

  فاطمه حسین تهرانی

  872

  81/19

  892

  اول

  872472003

  نازنین محسنی

  872

  19

  892

  دوم

  872471005

  علی عصار

  872

  47/18

  892

  سوم

  88150471005

  شبنم آزادی

  881

  56/19

  892

  اول

  88150471013

  الهام امین زی

  881

  04/19

  892

  دوم

  88150471036

  سمیرا حسینی

  881

  83/18

  892

  سوم

  88250471001

  فاطمه رجبی

  882

  78/18

  892

  اول

  89150471072

  هنده عسگرزاده

  891

  13/18

  892

  اول

  89150471042

  پریسا خوان یغما

  891

  05/18

  892

  دوم

  89150471012

  هاله عبدالهی امانی

  891

  18

  892

  سوم

  89150471046

  راضیه رحمتی

  891

  18

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88150451009

  طلا سادات امامی

  881

  65/18

  892

  اول

  88150451039

  لیلا خزایی کوهپر

  881

  35/18

  892

  دوم

  88150452002

  کاظم ابراهیمیان

  881

  35/18

  892

  دوم

  88150451034

  سیده نرگس حسینی

  881

  06/18

  892

  سوم

  89150452039

  سروش دیوسالار

  891

  27/19

  892

  اول

  89150452040

  میثم رحمانی

  891

  47/18

  892

  دوم

  89150452023

  سعید تورانی

  891

  95/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  851552003

  ساناز روز فراخ

  851

  85/17

  892

  اول

  861551002

  محمد بهره مند

  861

  29/18

  892

  اول

  861551009

  داود طالبی

  861

  73/17

  892

  دوم

  861551010

  معین لهاشی نژاد

  861

  16/17

  892

  سوم

  862551001

  مجتبی احمدی

  862

  43/18

  892

  اول

  871551008

  حسام مطهری

  871

  18/19

  892

  اول

  871552013

  مائده درستکار اسلامی

  871

  3/18

  892

  دوم

  871552005

  ندا محمدی

  871

  18/17

  892

  سوم

  872552004

  مرجان حسینی سیانکی

  872

  03/19

  892

  اول

  88130551084

  کبری هادیپور

  881

  98/17

  892

  اول

  88130551035

  حمیرا ذکایی

  881

  42/17

  892

  دوم

  88130551013

  شقایق جعفرقلی تبار بیشه

  881

  26/17

  892

  سوم

  89130551050

  ارغوان شمس الدین سعید

  891

  02/18

  892

  اول

  89130551038

  عاطفه زکایی

  891

  17/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

  رشته: کاردانی حسابداری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89140681116

  سمیرا عزتی

  891

  26/18

  892

  اول

  89140681127

  سوسن فرجی

  891

  25/18

  892

  دوم

  89140681038

  زینب پیش سراییان

  891

  61/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی مترجمی زبان

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  862222005

  فاطمه السادات حسینی

  862

  28/17

  892

  اول

  871222002

  فاطمه خاکپور

  871

  3/19

  892

  اول

  874222001

  مریم فرجی پول

  871

  33/18

  892

  دوم

  871221002

  امیرحسین اصغرزاده معلم

  871

  17/18

  892

  سوم

  872222004

  شمسیه سالار

  872

  47/17

  892

  اول

  872222007

  سهیلا رنجبر گنگرج

  872

  39/17

  892

  دوم

  872222012

  سودابه صاقپور

  872

  12/17

  892

  سوم

  88130221026

  مرجان پاشازانوس

  881

  7/18

  892

  اول

  88130221111

  عاطفه محمودی

  881

  39/18

  892

  دوم

  88130221105

  صدف گلریز تطفی

  881

  03/18

  892

  سوم

  89130221061

  الهام علیزاده ایلخابلدر

  891

  89/18

  892

  اول

  89130222013

  سینا اکبر نیا خاکی

  891

  06/18

  892

  دوم

  89130221071

  سمیه قمی اویلی

  891

  98/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کاردانی حسابداری بازرگانی

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89140541034

  نرگس بی نیاز

  891

  5/18

  892

  اول

 

  ******************************

 

 

 

  رشته: کارشناسی حسابداری

 

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861192023

  یاسمن عاطف یکتا

  861

  05/17

  892

  اول

  871192002

  سلیمه سعادتی

  871

  33/18

  892

  اول

  871192007

  فاطمه اسکندری

  871

  14/18

  892

  دوم

  871192005

  مهرنوش افقهی

  871

  04/18

  892

  سوم

  872192014

  فرزانه نوروز پور بزاز

  872

  53/18

  892

  اول

  88130192006

  سعید اسکی

  881

  71/18

  892

  اول

  88130191018

  مهتاب پیش سرائیان انگاس

  881

  61/18

  892

  دوم

  88130191107

  ریحانه یزدانی

  881

  49/18

  892

  سوم

  89130191010

  سیده رقیه آصفی

  891

  11/19

  892

  اول

  89130191029

  لیلا توکلی

  891

  57/18

  892

  دوم

  89130192063

  یاسین سلیمانی

  891

  02/18

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته حسابداری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  872482005

  سمر آرین نژاد

  872

  74/18

  892

  اول

  88150482112

  بهادر کرمی

  881

  32/19

  892

  اول

  88150482129

  سید داود موسوی

  881

  18/18

  892

  دوم

  88150481059

  نسیم دهقان گرده

  881

  99/17

  892

  سوم

  89150481037

  سید منیره حسینی

  891

  43/17

  892

  اول

  89150481067

  سحر سعیدی

  891

  42/17

  892

  دوم

  89150482101

  محمد کاویان پور

  891

  39/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی اقتصاد

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871202007

  زبیده پارساجو

  871

  11/18

  892

  اول

  871201005

  کاوه پورغفور

  871

  15/17

  892

  دوم

  872202005

  فاضله خجیر انگاس

  872

  81/18

  892

  اول

  872202001

  روجا نامی

  872

  73/17

  892

  دوم

  88130201106

  محدثه واحدی

  881

  89/19

  892

  اول

  88130201108

  عاطفه یزدانی

  881

  38/19

  892

  دوم

  88130201036

  زهره حیدردخت سوستانی

  881

  36/19

  892

  سوم

  89130201041

  محبوبه حسنعلی نژاد رودسری

  891

  75/17

  892

  اول

  89130202091

  داوود مرادی لات محله

  891

  53/17

  892

  دوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی مدیریت صنعتی

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861211002

  مصطفی شیخ پور شمعجاران

  861

  11/18

  892

  اول

  861212024

  محبوبه نوریان

  861

  1/17

  892

  دوم

  862212012

  مژگان ملکی

  862

  52/19

  892

  اول

  864212001

  طاهره رزاقی سنگ تجن

  862

  11/19

  892

  دوم

  862212001

  سیده محدثه حسینی

  862

  72/18

  892

  سوم

  871212005

  زکیه گلین امیری

  871

  41/19

  892

  اول

  871211006

  یاسر مشایخ حسینی

  871

  99/18

  892

  دوم

  871212016

  تینا ملائی توانی

  871

  91/18

  892

  سوم

  872212003

  آمنه نعمتی

  872

  75/17

  892

  اول

  88130212026

  سید زین العابدین حسینی

  881

  47/19

  892

  اول

  88130211057

  پریسا شجاعی

  881

  36/19

  892

  دوم

  88130211097

  منا مقصودی رحیم آبادی

  881

  27/19

  892

  سوم

  89130211046

  فاطمه رضایی

  891

  88/18

  892

  اول

  89130211080

  کتایون کاویانپور

  891

  66/18

  892

  دوم

  89130211039

  مریم خلیلی مرکیه

  891

  21/18

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی حقوق

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861102013

  سحر کاظمیان

  861

  38/17

  892

  اول

  871101006

  حمید احمدیان

  871

  31/17

  892

  اول

  871102017

  سیده مریم حسینی

  871

  26/17

  892

  دوم

  88130101063

  زهره عالی

  881

  39/18

  892

  اول

  88130102075

  مهدی کسایی

  881

  19/18

  892

  دوم

  88130101088

  اشرف السادات موسوی

  881

  93/17

  892

  سوم

  89130102005

  مهران احمدی

  891

  47/19

  892

  اول

  89130102013

  حسین اکبری طاحونه

  891

  1/19

  892

  دوم

  89130101058

  نرجس طالبی

  891

  9/18

  892

  سوم

 

  ******************************

 


۱۳۸۹/۷/۲۷ - اسامی دانشجویان ممتاز رشته های مختلف موسسه در نیمسال دوم 88

  ممتازین 882 کاردانی حسابداری

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  توکلی-ابوالفضل

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  21

  18.43

  اصغری-معصومه

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  18

  17.14

  کاویان پور-محمد

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  21

  18.29

  خواجه حسینی-مریم

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  20

  17.99

  بلده یی-مریم

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  22

  19.61

  ترکی-اسلام

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  22

  19.09

  غلامی-سوری

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  18

  18.47

 

  ممتازین 882 کارشناسی اقتصاد

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  مرادی-ملیحه

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  22

  17.09

  متین-شهاب

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  19.5

  عابدیان-علی

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  18.62

  میرمطهری-سیده زهرا

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  18

  پارساجو-زبیده

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  19.1

  زحمتکش-محسن

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  18.07

  کیهانی-سجاد

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  17.84

  خجیرانگاس-فاضله

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  17.25

  نامی-روجا

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  21

  17.12

  یزدانی-عاطفه

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  19.76

  واحدی-محدثه

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  19.14

  حیدردخت سوستانی-زهره

 

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

 

  19

 

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی حسابداری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  یوسفیان-صبا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  18.98

  سام خانیانی-وحید

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  17

  17.41

  حاتمی-سارا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  19

  17.3

  حبیبی-نفیسه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  17

  18.41

  هادیان سیدمحله-سیده سمانه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.57

  پور باقر فرزقی-ایمان

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.25

  خدادادی-مرتضی

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  19

  18.12

  اسکندری-فاطمه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.96

  آقا جان اشکوری-امید

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.77

  ملکی-آذر

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  18.02

  روستائی-محمد

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  22

  17.91

  نادری نیا-زهرا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  22

  17

  ایرانشاهی-فاطمه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  19

  17

  اسکی-سعید

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  19.15

  ذبیحی-حمیدرضا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  17

  18.5

  محمودبابویی-فرشته

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  18.35

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی حقوق

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  جان احمدی-سمیه

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  17

  17.15

  حدادی-امید

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  19

  18.24

  کاظمیان-سحر

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  19

  17.53

  بلاغی اینالو-حامد

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  17.27

  راعی سئیج-غلامرضا

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  19.27

  رهنما-محمد

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  17.05

  جعفری-سجاد

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  17

  19.47

  دانشفر-مهدیه

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  19.05

  طالبی-سمیرا

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  19

  داودی اشلقی-اشکان

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  17.4

  موسوی-اشرف السادات

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  18.75

  فدایی لیما-فرشید

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  23

  18.53

  حسینی-سیدحسین

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  18.16

 

  ممتازین 882 مترجمی زبان انگلیسی

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  نوریان لالایی-حمید

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  19

  18.65

  زکی-سیده حمیده

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  18.53

  نجا ر صادقی-سمیرا

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.19

  نورنژاد-هادی

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.36

  فرجی پول-مریم

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  19.29

  آمالی امیری-فائزه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  18.62

  علی پور-ابوذر

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  18.09

  صادقپور-سودابه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  21

  17.88

  پاشازانوس-مرجان

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  19

  18.84

  امیرسلیمانی-ربابه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.56

  محمودی-عاطفه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.56

  گلریز تطفی- صدف

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  19

  17.84

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی مدیریت صنعتی

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  فقیه علی آبادی-محمدحسین

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  21

  19.6

  ایراندوست-مسیب

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  19

  18.82

  الهوئی-سمانه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  18

  18.39

  ازوجی-فرشید

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  22

  19.05

  فطرتی-ساناز

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  18.4

  فاضل-سمیه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  20

  18.25

  ملکی-مژگان

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  24

  19.63

  حسینی-سیده محدثه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  18.74

  اسداله ئی-زهرا

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  21

  18.38

  مشایخ حسینی-یاسر

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  19.61

  ابوالقاسمی-آزاده

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  19.35

  فضیلت-محسن

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  18

  18.58

  کفشگرجلودار-فاطمه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  20

  18.88

  حسینی-سیدزین العابدین

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  19

  17.84

  مقصودی رحیم ابادی-منا

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  22

  17.34

 

 

  ممتازین 882 ناپیوسته حسابداری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  یعقوبی-پروین

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  23

  19.39

  مرادی-طاهره

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  23

  19.22

  جوانمرد کردیانی-حسن

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  17

  19.09

  افتخاری سراجاری-آتیه

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  18.8

  خانعلی زاده-حمیدرضا

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  18.4

  نقی زاده-هادی

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  22

  18.3

  سپهری-کاملیا

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  17.85

  گرجی پور-سعید

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  17.68

  مقبلی گورجق-زیبا

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  19

  17.62

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  وفایی صفت-شیما

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  17

17.24

  رضوی ناچویی-یاسر

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  19

18.95

  سیفی-آرام

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  17

18.74

  خزائی پول-سارا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  19

18.58

  شکری-مرتضی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  18

18.78

  نیازی-اکبر

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  19

17.3

 

 

  ممتازین 882 مهندسی منابع طبیعی - شیلات ،تکثیر وپرورش آبزیان

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  جدید فرد-علی

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  22

  18.77

  رجب زاده-زهرا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  19

  18.7

  مقصودی-سونا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  19

  18.5

  جعفری کلیجی-آلیکا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  17

  جعفری-فرزانه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  18.1

  غفاری چراتی-الناز

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  18.07

  صمدی-تارا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  18.06

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  خالقی-حمید

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  19

18.79

  شربتی-ابراهیم

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  23

18.73

  احمدی همابادی-ابوالفضل

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  18

18.69

  سلیمیان-محسن

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  20

17.7

 

 

  ممتازین 882 رشته کاردان فنی برق - الکترونیک

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  کوزه گرکالجی-زهرا

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی برق-الکترونیک

  19

17.37

  اسلامی-علی اکبر

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی برق-الکترونیک

  17

18.65

  نقیبی نیرسی-سیدقاسم

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی برق-الکترونیک

  19

17.24

 

 

  ممتازین 882 رشته کاردانی عمران

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  قدرتی-آرمان

 

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

 

  20

 

  17.5

 

 

 

  ممتازین 882 رشته کاردانی معماری

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  عبداللهی امانی-هاله

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  22

  19.41

  دریانی-منیره

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  21

  17.86

  شفائی-آزاده

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  20

  17.8

  شیرین- زهرا

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  20

  17.15

  محسنی-نسترن

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  20

  17.1

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته عمران

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  جباری شیادهی-سیداصغر

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  20

  17.91

  اسدی حمید

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  24

  17.19

  علا-علی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  19

  17.82

  جابری حسن ابادی-ابوالفضل

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  19

  17.34

  مسعودیان-سهیلا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  19

  17.18

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته معماری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  قاسمی پیربلوطی-مینا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  18

  18.17

  فتحی-زهرا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  18

  17.64

  صیادی-پویا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  20

  17.55

  حسین تهرانی-فاطمه

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  20

  18.93

  دوگر- مریم

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  19

  18.37

  دمرچلی-شیرین

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  18

  18.36

  سالاریان-هما

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  19

  17.92

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  الغوثی-دنیا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری (جنگلداری)

  19

  17.36

  نوبهارقزلجه میدان-سودابه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری (جنگلداری)

  19

  17.16

  براری-مهران

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری (جنگلداری)

  19

  17.13

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  مرادی-آذر

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  17

  18.69

  علی محمدی-زهره

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.64

  میر رضائی ساروی-سیده ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  17

  18.57

  محمدی حسن آبادی-اسماءالسادات

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.15

  کاسه گر-فاطمه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.59

  پور علی اشکلک-محدثه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.56

  سام دلیری-ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  19

  18.45

  پارسا مهر-کوشا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  22

  18.06

  جباری زیدهی-جواد

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.57

  طالبی سنگدهی-سیده سمیرا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.25

  صالحی گیلاندهی-سپیده

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  19

  18.21

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  خاکپور-مسعود

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  21

  18.93

  کریمی-محمد

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  20

  18.64

  انگورج تقوی-ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  17

  18.44

  کوه فر محسن

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  18

  17.72

  کیان-حسین

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  20

  17.43

  جورشعبانی-علی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  20

  17.73

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  رضایی-هادی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  21

  18.67

  روحی طواف-نرگس

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  20

  18.59

  شکوری مقدم-فاطمه

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  20

  17.95

  سجادی منش-سهراب

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  21

  18.55

  مهانیان خامنه فرزاد

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  19

  18.39

  ابراهیمی-ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  18

  17.86

  فولادی پناه-توحید

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  19

  18.26

  صدیقی-مرجان

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  20

  17.05

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی معماری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  درویش-مرضیه

  فنی و مهندسی

  مهندسی معماری

  17

  18.91

  علی زاده گلدیانی- بهنام

  فنی و مهندسی

  مهندسی معماری

  18

  18.53

  علوی-سیده مهسا

  فنی و مهندسی

  مهندسی معماری

  17

  18.43